Apskaita

2019 m.
FINANSINĖS-ATASKAITOS
IV ketvirtis
 
2018 m.
FINANSINĖS-ATASKAITOS
 
 
2017 m.
FINANSINĖS-ATASKAITOS
BIUDŽETO VYKDYMO
 
 
 
2015 m. IV KETVIRČIO

2015 m IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:
 
2015 m. III KETVIRČIO

2015 m III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:
 
 
2014 m. III KETVIRČIO
 
2014 m. II KETVIRČIO
 
 
 
2014 m. I KETVIRČIO
 
Metinių ataskaitų rinkinys 2013 m IV ketvirtis
 
2013 m. III KETVIRČIO
 
2013 m. II KETVIRČIO
1. PAAIŠKINAMASIS    RAŠTAS
2. Finansinės būklės ataskaita
3. Veiklos rezultatų
4. Finansavimo sumos
 
2013 M. I KETVIRČIO
1. PAAIŠKINAMASIS    RAŠTAS
2. Finansinės būklės ataskaita
3. Veiklos rezultatų
4. Finansavimo sumos
 
 
1. Paaiškinamasis raštas IIIketvirtis
2. Finansinės būklės ataskaita III ketvirtis
3. Veiklos rezultatų ataskaita III ketvirtis
4. Finansavimo sumos III ketvirtis

 

1. Paaiškinamasis raštas II ketvirtis
2. Finansinės būklės ataskaita II ketvirtis
3. Veiklos rezultatų ataskaita II ketvirtis
4. Finansavimo sumos II ketvirtis

 

DIREKTORIAUS 2011 METŲ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA:

INFORMACIJA PAGAL SEGMENTUS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS UŽ 2011 M. xls

DIREKTORIAUS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA TRAKŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBAI.docx

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS.xls

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2011 M.__Gruodžio 31 D. DUOMENIS.xls

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2011  M. Gruodžio MĖN. 31 D. DUOMENIS.xls

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS.xlsx

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ.xlsx

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ.xls

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS.xlsx

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS MOKĖTINAS SUMAS.xls

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI.xlsx

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ.xlsx

Kitos pajamos.pdf

Stelmachoskio metinis2011 m paaiskinamis rastas.doc

 

 

2012 metai:

 1. Aiškinamasis raštas I ketvirtis

 
2. Finansinės būklės I ketvirtis
3. Veiklos rezultatų ataskaita I ketvirtis
4. Finansavimo sumos I ketvirtis
5. 2012 m Biudžeto programos sąmata

 

2011 metai:

1. Aiškinamsis raštas IV ketvirtis

 2. Finasinės būklės ataskaita IV ketvirtis

 3. Veiklos rezultatų ataskaita  IV ketvirtis
 4. Finansavimo sumos IV ketvirtis

 

2011-01-21 „Dėl 2010 metų pusmečio ir devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinių paskelbimo ir pateikimo“

 

    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus ataskaitomybės įstatymo (Žin. 2007, Nr. 77-3046, 2008, Nr. 137-5370, 2010, Nr. 67-3341) 33 straipsnio 3 dalies nuostatomis, 2010 metų pusmečio finansinių ataskaitų rinkinį sudarė:

1. finansinės būklės ataskaita;

2. veiklos rezultatų ataskaita;

3. sutrumpintas aiškinamasis raštas.
 

2011-01-21 „Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio"


     Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:
1. finansinės būklės;
2. veiklos rezultatų;
3. pinigų srautų;
4. grynojo turto pokyčių;
5. aiškinamasis raštas.