Europos kalbų diena Senųjų Trakų A.Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje

Rugsėjo 25 d. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje paminėta Europos kalbų diena. Renginio tikslas – skatinti moksleivių norą mokytis bei ugdyti pagarbą visoms Europos kalboms. Mūsų mokykloje mokomasi keturių kalbų – gimtosios lenkų, valstybinės lietuvių, užsienio anglų ir rusų. Ne be pagrindo  didžiuojamės tais mokyklos mokiniais, kurie labai gerai moka visas keturias kalbas, džiaugiamės visais, kurie noriai mokosi kalbų ir nuolat tobulėja. Gyvename šiuolaikinėje Europoje, kurioje gyvuoja daugiakalbystė, todėl siekdami būti sėkmingais karjeroje, daug keliauti ir pažinti, bendrauti su kaimyninių šalių žmonėmis turime mokėti daug kalbų. Mūsų renginio metu buvo atstovautos minėtos keturios kalbos vis kitokiu rakursu. Lietuvių mokytoja Irena Stefanovič pravedė įdomią Europos kalbų dienai skirtą viktoriną. Mokiniai dirbo grupėse ir kartu paruošė atsakymus į klausimus. Laimėjusių laukė šokoladinis prizas.

Lenkų kalbos mokytoja Irena Orlova paruošė pristatymą apie Mykolą Kleopą Oginskį. Lietuvos vyriausybė paskelbė šiuos metus šio žymaus lenkų kilmės kultūros veikėjo, turinčio sąsajų su Lietuva, metais. Kunigaikštis My­ko­las Kle­o­pas Ogins­kis šian­dien Europoje dau­giau­sia ži­no­mas kaip kom­po­zi­to­rius, gar­sio­jo po­lo­ne­zo „At­si­svei­ki­ni­mas su tė­vy­ne“ autorius. Jis –  ir po­pu­lia­ru­mo ne­pra­ran­dan­čių ma­zur­kų, val­sų, mar­šų, 1799 m. su­kur­tos ope­ros „Ze­li­da ir Val­kū­ras, ar­ba Bo­na­par­tas Kai­re“, 1828 m. iš­leis­tos kny­gos „Laiš­kai apie mu­zi­ką“ autorius.  Ži­no­ma, kad jis ra­šė ir ei­les. Iki šiol Europoje plačiai žinomi, didelio istorikų susidomėjimo sulaukiantys ir My­ko­lo Kle­o­po Oginskio „At­si­mi­ni­mai“, ku­rie ap­ima 1788–1815 m. lai­ko­tar­pį ir plačiai nušviečia to laikotarpio įvykius Europoje, ypač Lietuvoje, Lenkijoje ir Rusijoje. M. K. Oginski juos parašė  pran­cū­zų kal­ba ir 1826–1827 m. šia kal­ba iš­leido Pa­ry­žiu­je. Vė­liau vi­si ke­tu­ri to­mai bu­vo iš­vers­ti į len­kų kal­bą ir 1870–1871 m. iš­leis­ti Poz­na­nė­je, Len­ki­joje. Į lie­tu­vių kal­bą M. K. Ogins­kio „At­si­mi­ni­mai“ išversti 2006–2010 metais.

Po renginio dalies lenkų kalba į Europos kalbų maršą įsijungė ir anglų kalba. Šie metai mūsų mokyklai ypatingi laimėtu Europos finansuojamu Erasmus+ KA1 projektu „Šiuolaikinis Europos mokytojas ir ugdymas su IKT“, kurio metu pedagogai ir ugdytiniai tobulins žinias ir įgūdžius informacinių kominikacinių technologijų srityje. Taigi dešimtokas Arkadij Abucevič, kuris yra vienas puikių anglų kalbos mokovų ir IT žinovų mūsų mokykloje, kalbėjo apie įdomius IT faktus. Mokiniai ir mokytojai galėjo daug sužinoti apie fenomenalius ir populiarius IT reiškinius bei juos sukūrusias asmenybes, tokius kaip Microsoft ir Bill‘as Gates‘as, Google ir Sergej‘us Brin‘as, Facebook ir Mark‘as Zukerberg‘as bei kitus.

Mūsų Erasmus+ projekto rėmuose buvo pristatyta ir rusų kalba. Rusų kalbos mokytoja Alina Sobolevska ir šeštos klasės mokinės sukūrė puikią projekto mokomąją priemonę - dažniausiai naudojamų IT žodžių ir frazių rusų-lenkų-anglų kalbomis žodyną. Žodynėlis yra iliustruotas ir patogus naudoti. Juo bus galima remtis projekto užsienio kelionių ir vietos veiklų metu.

Senolių išmintis byloja – „Ką žinosi, ant pečių nenešiosi“. Taigi mokytis ir mokėti keturias kalbas yra išliekantis turtas ir šiuo turtu dalinomės vieni su kitais Europos kalbų dienos metu.

 

Straipsnio ir nuotraukų autorė Edita Rumbutė