Konkursai į laisvas darbo vietas

TRAKŲ R. SENŲJŲ TRAKŲ ANDŽEJAUS STELMACHOVSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS KONKURSO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI NUO 2017 M. SAUSIO 5 D., SĄLYGOS

 

Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla (biudžetinė įstaiga, Trakų g. 39, Senieji Trakai, Trakų r.; tel./faks. (8 528) 66 561, el. p. sentrakumok@gmail.com, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190671594) skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms (0,5 etato) užimti.

1. Darbo pobūdis:

  • organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, individualių ugdymo planų, neformaliojo švietimo, ugdymo programų rengimą ir įgyvendinimą;
  • inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą;
  • užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą;
  • vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę;
  • teikti metodinę pagalbą mokiniams, mokytojams;
  • rengti statistinių duomenų ataskaitas;
  • bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais;
  • rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus;
  • savarankiškai planuoti ir įgyvendinti tradicinius mokyklos renginius bei kitus kasdieninius darbus, savarankiškai vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

2.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija;

2.2. ne mažesnis kaip trijų metų pedagoginio darbo stažas;

2.3. geras lietuvių kalbos mokėjimas;

2.4. mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

2.5. mokyklos veiklos organizavimo, ugdymo procesą reglamentuojančių dokumentų, mokyklos tikslų ir uždavinių, darbo teisinių santykių, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimų, LR Darbo kodekso, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių, raštvedybos išmanymas;

2.6. ne mažiau kaip vienos užsienio kalbos mokėjimas;

2.7. pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, nepriekaištinga profesinė reputacija ir elgesys, gebėjimas dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, gebėjimas rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

3. Pretendentas privalo pateikti:

3.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (1 priedas);

3.2. asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3.3. gyvenimo aprašymą;

3.4. užpildytą pretendento anketą (anketa gali būti pildoma vietoje pateikiant dokumentus asmeniškai) (2 priedas);

3.5. asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

4. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus pranešta telefonu.

5. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. mokyklos raštinėje adresu Trakų g. 39, Senieji Trakai, Trakų r.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2017 m. sausio 2 d., atrankos data 2017 m. sausio 5 d. 14.00 val.

Informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos raštinės vedėja Irena Stefanovič, mob. 8 671 31 701, tel./faks. (8 528) 66 561.

Informacija apie konkursą paskelbta 2016-12-19 ir viešinama Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos internetinėje svetainėje adresu www.sentrakumok.lt.

 

_______________________________________