Mokinių kūryba

TRAKŲ R. SENŲJŲ TRAKŲ ANDŽEJAUS STELMACHOVSKIO

PAGRINDINĖ MOKYKLA

Greta Okunevič

 

Samanta Fominova

 

Julita Fominova

 

Katažyna Brazovskaja

 

 

Justina Orlova

 

Seserėlės

Už kalnų toli toli

Gyveno seserėlės dvi.

Viena graži, kita - bjauri.

Neišskiriamos abi.

 

Jos pamatė bernužėlį,

Jų akytės sužibėjo

Ir iškart įsimylėjo.

Viena kitai pavydėjo,

 

Vis sutarti negalėjo.

Kartą jodvi susipyko,

Nes bernelis jas paliko.

Sesės liūdesio apimtos

 

Čiupo pasakas iš spintos.

Ir pradėjo jos skaityti:

Už kalnų toli toli

 

Sesuvos

Už kalnų toli toli

Gyveno sesuvos dvi.

Viena zdotna, kitoj – britki.

Neperlajamos abidzvi.

 

Jos bernaicį paragėjo,

Jų akucės sužibėjo

Jir išroz insimylėjo.

Viena kitai novydėjo,

 

Vis sutarc nevaliojo.

Rozų abidzvi susipyko,

Kad bernaicis jas paliko.

Sesuvos apimtos žėliaus

 

Griebė pasakas iš šėpos

Jir pradėjo jos skaicyc:

Už kalnų toli toli

 

Sesereles

Vož kalnū tuolė tuolė

Gyvēna sesereles dvi.

Vyna graži, kėta - bjauri.

Neatskėrsė - vės abi.

 

Kai vožmāti bernužėli,

Juom ākeles sožėbieja

Ė ėškart įsimylieja,

Vyna kėtāi pavydieja,

 

Vės sotartė negalieja.

Karta juodvė sosipyka,

Bernuželės jas palėka.

Sēses liūdesi apėmtas

 

Čiopa pāsakas ėš spėntas.

Ka pradieja jas skaitytė:

Vož kalnū tuolė tuolė

Ragana ant šluotos

 

Seniai, seniai, kai gyveno milžinai,

Namelyje ant vištos kojos

Gyveno ragana lyg rojuj.

 

Turėjo ji katytę juodą,

Virė smalą dideliam puode,

Kad į ją sumestų tuos,

Kurie neklausydavo jos.

 

Paslapčia ant savo šluotos

Ji skraidydavo į puotą.

Taip gyveno ji ramiai,

Kol staiga ir netikėtai

Tamsų vakarą žvaigždėtą

 

Pasigirdo prie namų

Daug visokių aimanų....

Ėjo ragana per sniegą

Tikrint, kas neduoda miego.

 

Išsigando ji labai,

Kad užpuls ją milžinai.

Kuo tai baigės, ar žinai?

Seniai, seniai, kai gyveno milžinai...

 

Rāgana vont šlūtas

Senē, senē, kai gyvēna mėlžėnā,

Namelie vont vėštas kuojas

Gyvēna rāgana lyg ruojū.

 

Turieja ji katyte jūda,

Ė viri smāla didelem pūde,

Ka ī anan sumestu tus,

Katry neklausyda anuos.

 

Paslapčiuom unt sava šlūtas

Ji skraidydava ė pūta.

Tāp gyvēna ji ramē,

Kuol staigē ė netikietā

Tamsu vākara žvaigždieta

 

Pasigirda pry numų

Daug visuokių aimanų...

Aja rāgana par snyga

Tėkrėnt kas nedūd jāi myga,

 

Ėšėganda ji labā,

Ka vožpols jan mėlžėną.

Kum tas baigies a žėnā?

Senē senē, kai gyvēna mėlžėnā.

 

Zuikis ir meška

Ėjo zuikis per girelę,

Paskui jį - balta avelė.

Taip striksėjo jie linksmai,

Kol pamatė jie ūmai

 

Baltą mešką griovyje,

Knarkiančią giliam sapne...

Ji sapnavo gražų sapną:

Ėjo zuikis per girelę...

 

Zoikės ė meška

Aja zoikės par gireli,

Paskū jį - balta aveli.

Tāp streksieja, ui! - lėnksmā,

Kuol pamāti, ve! - ūmā,

 

Bālta mēška gol griuovy,

Gilē sapnūj, knark:

Aja zoikės par gireli

Jonas ieško mergelės

Jojo Jonas per girelę

Ir sutiko jis mergeli.

Baltarankė, raudonskruostė

Su balta gražia prijuoste.

 

Ta prijuostė balta buvo,

Kol į balą neįgriuvo.

Kėlė Jonas baltarankę,

Nusitvėręs už parankės.

 

Traukė, traukė, kiek tik gali,

Kol nutraukė suknios dalį.

Griuvo žemėn lyg negyvas,

Vai tai buvo – dyvų dyvas!

 

Atsikėlęs, atsigavęs,

Vėl patraukė jis ieškot savos mergelės.

Jojo Jonas per girelę...

 

Juonis yška mergeles

Juonės juoja par gireli

Ė sotėka ons mergeli.

Baltaranki, raudonskrūsti,

 

Su balta, gražia prijūste.

Ta prijūsti balta buva,

Kuol ė bāla neėgriova.

Kieli Juonis baltaranki

 

Nusėtvieres vož parankes.

Trāuki, trāuki kyk tėk gāli,

Nuplieši kuol suknes dali.

Griova žemie lāg negyvs,

 

Vuo tat bova dyvū dyvs!

Atsikieles, atsigāves,

Trāuki viel yškuot mergeles.

Juoja Juonės par gireli

Jonukas

 

Gyveno kartą Jonukas,

Užsispyręs kaip ožiukas.

Mama jam vis kartoja:

-          Jonuk, padėk tėveliui,

Jonuk, paliek pievelę.

O Jonukas tik kvatoja

Ir linksmai sau dainuoja:

Gyveno kartą Jonukas

 

TRAKŲ R. LENTVARIO HENRIKO SENKEVIČIAUS VIDURINĖ MOKYKLA

 

 

Katažyna Grinevič

 

 

Evelina Aliukonytė

 

 

Agnieška Baranovska

 

Senelis

Vienas senelis dirbti tingėjo,

Todėl močiutė skandalą iškėlė.

Senelis miegelio staiga panorėjo

Ir į lovelę slapta nuriedėjo.

 

Geroji močiutė jo pagailėjo,

Darbą rytojui ji atidėjo.

Kitas vakaras atėjo-

Ir vėl senelis dirbti tingėjo,

 

Todėl močiutė skandalą iškėlė...

 

Senukas

Vienas senukas dzyrbc cingėjo,

Užtai bobulė skandalų iškėlė.

Senukas miegucio raptavai usinogėjo

Jir in laškų slapta nuritavo.

 

Ščyroji bobulė jo paškadavojo,

Procių rytdzienai anoj acidėjo.

Kitas vakaras atėjo –

Jir vėl senukas dzyrbc cingėjo,

 

Užtai bobulė skandalų iškėlė...

 

Senelės

Vyns senelės dėrbt tingieja,

Tuodie muočiuti skandāla ėškieli.

Senelės mygele staigē panuorieja

Ė y luoveli slapta nuriedieja.

 

Geruoji muočiuti anuo pagailieja,

Dārba rytuojū ana atidieja.

Kits vākars atēja -

Ė viel senelės dėrbti tingieja,

 

Tuodie muočiuti skandāla ėškieli...

 

Pastatas

Ponas Petras prie pakelės pastatė pastatą. Pirmadienį prie pastato

privažiavo ponas Povilas prašyti paskolinti pinigų. Ponas Petras

paskolino pinigų ponui Povilui.

Ponas Povilas prie pakelės pastatė pastatą. Pirmadienį prie pastato

privažiavo ponas Petras prašyti paskolinti pinigų. Ponas Povilas

paskolino pinigų ponui Petrui.

Ponas Petras prie pakelės pastatė pastatą...

 

Budinkas

Ponas Petras palei pakelį susbudavojo budinkų. Paldzienykan prieg budinko privažiavo ponas Povilas prašyc paskolyc pinigų. Ponas Petras paskolino pinigų ponui Povilui.

Ponas Povilas palei pakelį susbudavojo budinkų. Paldzienykan prieg budinko privažiavo ponas Petras prašyc paskolyc pinigų. Ponas Povilas paskolino pinigų ponui Petrui.

Ponas Petras palei pakelį susbudavojo budinkų...

 

Pāstats

Puons Pētras pry pakelies pastāti pāstata. Pirmadyni pri

pāstata privāžēva puons Puovėls prašyti paskuolėnti pinėgū.

Puons Pētras paskuolėna pinigū puonū Puovėlū.

Puons Puovėls pry pakelies pastāti pāstata. Pirmadyni pri

pāstata privažēva puons Pētras prašyti paskuolėnti pinėgū.

Puons Puovėls paskuolėna pinigū puonū Petrū.

Puons Pētras pry pakelies pastati pāstata...

 

Mergytė

Gyveno kartą graži mergytė. Nuėjo ji į mokyklą ir gavo užduotį parašyti pasaką be galo. Parėjo namo ir pradėjo rašyti:

„Gyveno kartą graži mergytė...“

 

Mergelė

Gyveno rozū zdotna mergelė. Nuvejo anoj in mokyklų jir jai liepė išdrukavoc pasakų be galo. Parej namo jir pradėj rašyc:

„Gyveno rozū zdotna mergelė...“

 

Mergyti

Gyvēna karta graži mergyti. Nuvēja ana y muokykla ė gāva

voždūti parašyti pāsaka ba gāla. Parēja numy y pradieja rašyti:

„Gyvēna karta graži mergyti...“