Mokinių nemokamo maitinimo organizavimas

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO

TVARKOS APRAŠAS

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši tvarka nustato mokinių nemokamo maitinimo organizavimą mokykloje.

2. Nemokamo maitinimo organizavimo tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos  socialinės paramos mokiniams įstatymu (Žin., 2008, Nr.63-2382) ir poįstatyminiais aktais, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2008-07-31 d. sprendimu Nr.176 „Dėl socialinės paramos mokiniams organizavimo ir teikimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos patvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 d. sprendimu Nr.S1-28 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr.S1176 „Dėl socialinės paramos mokiniams organizavimo ir teikimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“.

3.Už nemokamo maitinimo organizavimą atsako direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

II. TIKSLAS IR PRINCIPAI

4. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tikslas – užtikrinti, kad mažas pajamas turinčių šeimų mokiniai mokykloje gautų nemokamus pietus, o ypač sunkiai besiverčiančių šeimų mokiniai gautų nemokamus pusryčius ir pietus.

5. Pagalbos teikimo principai:

5.1. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau - VRP) dydžio.

 

5.2. Mokiniai turi teisę į nemokamus pusryčius ir į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1 VRP dydis.

 

5.3. Kitais Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme nenumatytais atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, mokiniui iš tris ir daugiau vaikų auginančios ar neįgaliųjų tėvų šeimos, tėvų bedarbystės ir kt.), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę:

            5.3.1. Į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai.

            5.3.2. Į nemokamus pusryčius ir į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio.

 

III. NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

  6. Klasių auklėtojai praneša mokyklos administracijai pavardes mokinių, kuriems reikalingas nemokamas maitinimas, bet tėvai nepristatė dokumentų.

7. Nemokamai maitinami mokiniai gali atsiimti savo šeimos nario, nesančio tą dieną mokykloje, pusryčius ir pietus.

8. Pavaduotoja ugdymui teikia Socialinės paramos skyriui ataskaitas apie mokinių nemokamam maitinimui panaudotas lėšas bei nemokamo maitinimo apskaitos žiniaraščius ir veda valgančių mokinių apskaitą.

9. Maisto išdavimo kontrolės komisija kontroliuoja mokinių maitinimą mokyklos valgykloje, vieną kartą per metus atsiskaito mokyklos tarybai apie nuveiktą darbą.

10. Valgyklos darbuotojos:

10.1. teikia nemokamą maitinimą pagal patiekalams gaminti reikalingų produktų rinkinių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr.V-936 „Dėl pusryčių ir patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinio sąrašo pagal mokinių amžiaus grupes“ (Žin., 2006, Nr.125-4764) ir pagal nemokamo maitinimo dydžius vienai dienai vienam mokiniui, nustatytus vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio 2 punktu (Žin., 2008, Nr.63-2382).

10.2. priima pinigus iš mokinių, norinčių maitintis mokyklos valgykloje, tėvų.

10.3. kiekvieną pirmadienį iškabina savaitinius nemokamo ir mokamo maitinimo meniu.

10.4. mokiniams skirtą maistą išdalija ant stalų prieš 3 ir 4 pertraukas ir rūpinasi, kad maistas būtų šiltas (+68 C).

10.5. tikrinasi sveikatą 1 kartą per metus.

11. Mokiniai:

11.1. 5-10 kl. mokiniai į valgyklą ateina savarankiškai, tačiau juos prižiūri budintis mokytojas.

11.2. mokiniai valgo netrukdydami draugams ir pavalgę išeina iš valgyklos.

11.3. priešmokyklinės grupės ugdytiniai ir pradinių klasių mokiniai į valgyklą ateina 10 min. anksčiau lydimi mokytojų.

11.4. pavalgę visi mokiniai nusineša savo indus.

 

_____________________________