Mokyklos globėjo iškilmės Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje

2010 metų liepos 1 dieną Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Senųjų Trakų mokyklai suteiktas žymaus lenkų teisininko, visuomenės veikėjo, politiko, profesoriaus Andžejaus Stelmachovskio vardas. Jo gimimo dieną – sausio 28 – mokykloje kasmet švenčiama Mokyklos globėjo diena. Šiemet iškilminga šventė vyko sausio 25 d., svarbia jos dalimi tapo profesoriaus atminimo lentos pašvetinimo ir atidengimo ceremonija.

Andžejaus Stelmachovskio autoritetas

 Andžejus Stelmachovskis (lenk. Andrzej Stelmachowski) buvo įvairiapusis lenkų veikėjas: teisininkas, politikas, pirmasis Lenkijos Senato maršalka 1989-1991 metais, Švietimo ministras, Lenkijos Respublikos Prezidento L. Kačinskio patarėjas. Net 18 metų Andžejus Stelmachovskis vadovavo paties įkurtai draugijai „Wspólnota Polska”, suvienijusiai milijonus lenkų, išsibarščiusių po visą pasaulį. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, A. Stelmachovskis čia ėmė remti tautiečius, rūpinosi Vilnijos ūkio vystymu, švietimu. Vadovaudamas draugijai „Wspólnota Polska“, daug nuveikė švietimo srityje. Jis inicijavo planą, kurio vienas pagrindinių tikslų buvo modernizuoti lenkų mokyklas Lietuvoje, pritaikant ne tik prie lietuviškų, bet ir europietiškų standartų. Profesoriaus veiklos rezultatas yra daugelio lenkiškų mokyklų kompiuterizacija ir remontas. Senųjų Trakų mokyklos priestatas su moderniai įrengta sporto sale, keliais kabinetais, biblioteka – taip pat draugijos „Wspólnota Polska“ nuopelnas.

A. Stelmachovskis sugebėjo ne tik padėti finansiškai, bet ir paskatino burtis lenkų bendruomenę Lietuvoje. Jo iniciatyva Vilniuje įsteigti Lietuvos lenkų kultūros namai, tapę lenkiškumo židiniu. Kiekvienai tautai svarbu išsaugoti savo šaknis. Profesorius suvokė, kad tautinis tapatumas suteikia saugumo ir vienybės jausmą.

Pažinojusieji jį sako, kad tai buvo kilnus žmogus ir puikus vadovas, lyderis, kuris gebėjo vesti paskui save žmones. Jis visuomet buvo kupinas sumanymų, kuriuos sugebėjo įgyvendinti nepaisydamas kliūčių. Mokėjo įtikinti ir palenkti savo pusėn įvairių įsitikinimų žmones. Gerbė kiekvieną žmogų, nepriklausomai nuo užimamų pareigų ir pažiūrų. Lenkų kardinolas Juzefas Glempas apie A. Stelmachovskį sakė: „Savo gyvenime jis nieko nedarė dėl karjeros, o tik iš moralinės pareigos tarnavo teisingumui ir tiesai”.

Profesorius neturėjo šaknų Lietuvoje, tačiau širdimi buvo atsidavęs šiam kraštui. Dėl to tiek daug dėmesio skyrė lenkiškų mokyklų problemoms, suprasdamas, kad būtent jaunimas perims estafetę puoselėjant lenkiškumą ir tautinį identitetą.              

 Pagerbtas profesoriaus atminimas

Profesoriaus autoritetą rodo į iškilmes atvykusiųjų garbingų svečių gausa: Lietuvos Respublikos Seimo narys Jaroslavas Narkevič, Lenkijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Janušas Skolimovskis, Lenkijos Respublikos konsulo Vilniuje pareigas atliekanti Ivona Frončak, švietimo ir mokslo viceministrė Edita Tamošiūnaitė, kultūros viceministras Edvardas Trusevič, lenkų mokyklų draugijos „Macierz  Szkolna” vicepirmininkė Kristina Dzeržinska, Balstogės universiteto filialo Vilniuje Informatikos ir ekonomikos fakulteto dekanas hab. dr. Jaroslavas Volkonovskis. Į iškilmes atvyko nemažai svečių iš Lenkijos: Aukščiausiosios kontrolės rūmų direktorius Juzefas Gurny ir pavaduotojas Marijanas Cichoš, draugijos „Wspólnota Polska” skyriaus Lodzėje pirmininkė Marija Piotrovič, Suvalkų seniūnijos atstovas Zbignievas Markevič, Marijos Konopnickos mokyklos Stary Folvark mieste direktorė Božena Omiljanovič. Ypač malonu, kad į šią svarbią mokyklos bendruomenei šventę atvyko profesoriaus A. Stelmachovskio sūnūs Zbignievas ir Stanislovas Stelmachovskiai. Jie neslėpė džiaugsmo dėl tokio prasmingo jų tėvo atminimo įamžinimo.

Šventėje dalyvavo ir Trakų rajono savivaldybės atstovai: mero pavaduotoja Teresa Solovjova, administracijos direktoriaus pavaduotoja Irena Narkevič, tarybos narė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininkė Marija Puč, Švietimo skyriaus vedėja Dalia Dzigienė ir vyriausioji specialistė Regina Žukienė. Trakų rajono meras Vincas Kapočius ir savivaldybės administracijos direktorė Asta Kandratavičienė, nors ir negalėjo atvykti į šventę,  perdavė mokyklos bendruomenei sveikinimą, džiaugdamiesi, kad mokyklos kolektyvas siekia „kiekvienoje jaunoje širdyje pažadinti savo gyvenimo ir Lietuvos kūrėją“.

Pasveikinti mokyklos bendruomenę atvyko ir rajono mokyklų direktoriai: Trakų vidurinės mokyklos direktorius Marjan Kuzborski, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė Elvyra Janušauskienė, Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos direktorė Romutė Karpovičienė, Grigiškių vidurinės mokyklos direktorė Hanka Gžybovska. Malonu, kad pasidžiaugti augančia mokykla atėjo buvęs ilgametis jos direktorius Marjan Adamovič ir pavaduotojas Ivan Tomaševič.

 Iškilminga šventė

Mokyklos globėjo šventę pradėjo iškilminga mokyklos vėliavos įnešimo ceremonija. Ši atsakinga misija patikėta devintokams. Šventę tęsė direktorius Romualdas Gžybovskis, apžvelgdamas sėkmingą pastarųjų metų mokyklos veiklą: vykdomi tarptautiniai projektai, kurių dėka mokyklos mokiniai ir mokytojai aplankė Turkiją, Airiją, Kiprą, Graikiją, Italiją; šių metų lapkritį mokykla vienintelė iš Trakų rajono mokyklų gavo apdovanojimą konkurse „Geriausia mokykla, geriausias mokytojas“. Pasak direktoriaus, mokyklos globėjas, o tiksliau – atsakomybė prieš jį - taip pat turėjo įtakos šiems laimėjimams.

Šventę papuošė mokyklos mokinių ansamblio „Tęcza“ („Vaivorykštė”), vadovaujamo muzikos ir choreografijos mokytojos Lilijos Kieras, pasirodymas. Meninėje programoje puikiai derėjo ir lietuvių, ir lenkų tautiniai šokiai ir dainos. Tai įrodo, kad mokykla puoselėja ne tik lenkų bet ir šalies, kurioje gyvena, kultūrą. Šių metų balandį mokyklos ansamblis minės savo veiklos dešimtmetį. Ta proga ansamblio nariams pasiūti puošnūs lenkų tautiniai drabužiai, kuriais vilkėdami jaunieji artistai debiutavo scenoje šokdami tradicinius šokius „Krakoviak“ ir „Kujaviak“.

Svečiai liko sužavėti aukštu meninės programos lygiu ir skoningomis salės dekoracijomis, kuriomis  pasirūpino dailės ir technologijų mokytoja Daiva Ustilaitė.

Svarbiausia iškilmių dalis – Andžejaus Stelmachovskio atminimo lentos pašventinimo ir atidengimo ceremonija. Atminimo lentą pašventino Trakų ir Senųjų Trakų parapijos klebonas dekanas Jonas Varaneckas, o jos atidengimas patikėtas mokyklos vadovui Romualdui Gžybovskiui.

Gražūs ir šilti žodžiai apie profesorių Andžejų Stelmachovskį, išsakyti šventės metu, patvirtino, koks gerbiamas ir mylimas tai buvo žmogus. Kalbėjusiųjų atmintyje jis išliko kaip aukštos moralės asmenybė. Pasak šventės vedėjos direktoriaus pavaduotojos Alinos Sobolevskos, profesoriaus gyvenimo kelias ir vertybės, kurioms jis buvo ištikimas, šiandien yra sektinas pavyzdys mokyklos jaunimui. Tas universalias vertybes mokykla ir toliau puoselės, ugdydama mokyklos vardo vertą mokinį, ištikimą, dorą, mylintį savo valstybę pilietį.

 1.JPG

3.JPG

2.JPG

4.JPG

5.JPG

Irena Stefanovič