Priėmimo į mokyklą tvarka

Priėmimo į mokyklą tvarką nustato rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais priėmimo kriterijais.

Mokiniai į Mokyklą priimami pagal nustatytas aptarnavimo teritorijas.

Viešą informaciją apie mokinių priėmimą rengia ir skelbia Mokyklos administracija.

Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueis 6 metai. Prašymai dėl priėmimo į mokyklą priimami nuo einamųjų metų sausio 1 d.

Mokytis pagal pradinio ugdymo programą steigėjo nustatyta tvarka priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai (atskiru atveju – jaunesni, jeigu jie yra pakankamai šiai programai subrendę).

Pirmumo teisę mokytis mokykloje turi mokiniai, gyvenantys mokyklai steigėjo priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Esant laisvoms vietoms klasėje, priimami mokiniai iš kitų mokyklų aptarnaujamų teritorijų.

 

Priimant mokinius į Senųjų Trakų pagrindinės mokyklos pradines, penktąsias klases, negali būti vykdomi egzaminai, testai ar kiti atrankos būdai.

 

Mokyklos direktorius mokinį į jo prašyme nurodytą klasę priima tik gavęs pažymėjimą apie jo mokymosi ankstesnėje mokykloje rezultatus (nuo 2002 m. – kodas 2051, kodas 2052, kodas 2053 arba kodas 2054).

 

Užsienyje įgyto pradinio, pagrindinio išsilavinimo dalį vertina mokykla, į kurią kreipėsi mokinys, pageidaujantis tęsti mokslą. Jei reikia likviduoti atskirų dalykų programų skirtumus, mokyklos mokytojų taryba, atsižvelgusi į mokinio pageidavimus, sudaro sąlygas mokiniui likviduoti mokymosi spragas ir atsiskaityti.

 

Sutarčių tarp mokinių ir švietimo teikėjų sudarymo tvarka:

 

* švietimo santykiai tarp mokinio ir švietimo teikėjo įforminami rašytine sutartimi;

* mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai, rūpintojai), atsižvelgdami išimtinai į vaiko interesus;

* vaikas nuo 14 iki 16 metų mokymo sutartį sudaro turėdamas tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

* sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai;

* švietimo santykiai prasideda nuo mokinio pirmosios mokymosi dienos Senųjų Trakų pagrindinėje mokykloje;

* sutartis registruojama mokykloje.