Psichologas

Psichologės veiklos planas

Trakų švietimo pagalbos tarnybos psichologės, Rasos Ragažinskienės, darbo laikas:

Trečiadienį             10.00 – 12.30 val.

El.paštas: ragazinskiene.rasa@gmail.com

 

Psichologo veikla:

  • Mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų konsultavimas dėl mokymosi, emocinių, elgesio bei bendravimo su mokytojais ar bendraamžiais sunkumų.
  • Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), mokytojais bei kitais su mokinių ugdymu susijusiais asmenimis siekiant padėti vaikams, turintiems psichologinių sunkumų.
  • Individualių rekomendacijų mokinio psichologiniams, asmenybės ir ugdymosi sunkumams spręsti rengimas.
  • Psichologinių sunkumų prevencinių programų, padedančių išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti tokių problemų turinčius mokinius, kūrimas ir įgyvendinimas gimnazijos bendruomenėje.
  • Aktualių psichologinių tyrimų inicijavimas atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius bei rekomendacijų pagal gautas tyrimų išvadas rengimas.
  • Mokinių konsultavimas profesijos pasirinkimo klausimais.

Psichologinė pagalba teikiama, kai:

  • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai (tėvų raštiškas sutikimas dėl psichologinės pagalbos teikimo reikalingas mokiniams iki 16 metų);
  • į psichologą kreipiasi mokinio tėvai (globėjai);
  • kreipiasi mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų) sutikimą;

* dėl konsultacijų laiko prašome susitarti iš anksto.