SZCZEGÓLNA ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA PATRONA  ANDRZEJA STELMACHOWSKIEGO

SZCZEGÓLNA ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA PATRONA ANDRZEJA STELMACHOWSKIEGO

Rok 2020 to wyjątkowy czas dla społeczności Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach. Właśnie przed dziesięcioma laty szkole nadano imię Andrzeja Stelmachowskiego – znanego polskiego działacza społecznego, prawnika, polityka, pierwszego Marszała Senatu Rzeczypospolitej w latach 1989 – 1991, Ministra Oświaty, doradcy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Profesor Andrzej Stelmachowski w latach 1990 – 2008 pełnił funkcje Prezesa Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”.

W kwietniu b.r. planowaliśmy uroczyste obchody 10. rocznicy nadania szkole imienia.  Choć przygotowania do uroczystości prowadzone były przez wiele miesięcy, to z powodu pandemii i związanymi z nią ograniczeniami, nie mogły się one odbyć.  Czekając na jubileuszowy rok, już od nowego roku szkolnego uczniowie, nauczyciele i cała społeczność szkolna uczestniczyli w wielu uroczystościach ku czci Patrona Andrzeja Stelmachowskiego.

Z tej okazji postanowiliśmy podsumować podstawowe osiągnięcia i relacje z działalności szkolnej, by przedstawić je na stronie internetowej i w profilu szkoły na Facebooku, w mediach społecznościowych, w prasie. Cykl imprez i działalności, towarzyszących obchodom jubileuszowym, tworzą prezentacja biografii prof. Andrzeja Stelmachowskiego, konkursy tematyczne, spektakle, zawody i turnieje sportowe, uroczystości poświęcone naszemu Patronowi.

Patron – to niezwykle ważna postać w życiu szkoły. Wokół osoby patrona tworzy się tradycje, stawia się za wzór piękne i ważne wartości, uczy się uczniów dojrzałych i odpowiedzialnych wyborów, wprowadza się w dorosły świat. W czasach, kiedy notujemy upadek autorytetów, wybór patrona to trudne zadanie. Szkoła dokonała tego wyboru przed dziesięcioma laty i dziś cała społeczność szkolna z godnością i honorem nosi imię Profesora Andrzeja Stelmachowskiego.

Nadać imię to niejako ustalić tożsamość danej instytucji, wydobyć wśród wielu wartości ważniejsze od innych, podkreślić kierunek jej działań dydaktyczno–wychowawczych Nadać imię szkole to także wskazać całej społeczności szkolnej – uczniom, nauczycielom i rodzicom poprzez osobę patrona – autorytet, punkt odniesienia w ich działaniach. Można nawet stwierdzić, że to nasz symbol, znak rozpoznawczy, godnie bowiem reprezentujemy imię Profesora Andrzeja Stelmachowskiego w różnych działaniach naszego środowiska, w rejonie, na Litwie oraz poza jej granicami, w naszej Małej i Wielkiej Ojczyźnie.

Co roku uroczystości, poświęcone Patronowi, zajmują ważne miejsce w kalendarzu życia szkoły. Ten rok jest wyjątkowy i jak każdy ważny jubileusz potrzebował należytego przygotowania. Imprezy towarzyszące 10-leciu nadania szkole imienia Patrona Andrzeja Stelmachowskiego zostały poprzedzone wieloma wydarzeniami, wplecionymi w działania edukacyjne i wychowawcze.

Cykl imprez rozpoczęliśmy świętem szczególnie rodzinnym dla szkolnej społeczności – „Jubileuszowymi Jasełkami“, czyli spektaklem z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W naszym środowisku to wydarzenie skupia wokół szkoły nie tylko aktorów – uczniów, ale także ich rodziców, bliskich, przyjaciół oraz byłych absolwentów. Zawsze pięknym akcentem jest współtworzenie spektaklu przez uczniów, rodziców i nauczycieli. W tym radosnym czasie rodzinnych świąt atmosfera zbliżającego się Jubileuszu w szkole nabrała wyjątkowej oprawy.

Kolejnym ważnym wydarzeniem był konkurs kaligrafii dla uczniów od pierwszej do czwartej klasy. Konkurs polegał na przepisaniu tekstu z życiorysu prof. Andrzeja Stelmachowskiego. W styczniu, w którym obchodziliśmy Dzień Urodzin Patrona szkoły, odbył się konkurs plastyczny „Laurka dla Patrona” dla klas 1-4, a dla uczniów klas od 5 do 9 konkurs plastyczno-twórczy na własny, wykonany dowolną techniką, projekt „Logo 10-lecia nadania szkole imienia Patrona”. Konkursy miały na celu rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej uczestników, rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych oraz umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swojego talentu.

Ponadto uczniowie klas 5-7 pisali dyktando, ułożone na podstawie książki autorstwa Krystyny Zienkiewicz „Andrzej Stelmachowski. Pragmatyczny romantyk”. Uczestnicy mieli okazję poznać niemało faktów z życiorysu Patrona – przeważnie związanych z jego rodziną, czyli wszystko, co oprócz obowiązków zawodowych, było niezmiernie ważne w życiu Andrzeja Stelmachowskiego.

Warto podkreślić, że w procesie edukacyjnym dziecka szczególne znaczenie ma rodzina. Znaczącą rolę w wychowaniu pełnią dziadkowie i babcie. Andrzej Stelmachowski był wspaniałym, kochającym dziadkiem. Świadczą o tym wzruszające zdjęcia z wnukami, które wyrażają głębokie wartości więzi rodzinnych. Rok 2020 rozpoczęliśmy cyklem uroczystości upamiętniających 95. rocznicę Urodzin Patrona i 10. rocznicę nadania imienia naszej szkole. W styczniu, jednocześnie obchodziliśmy święto z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dzień Urodzin Profesora.

Zwieńczeniem wysiłków artystycznych i edukacyjnych był turniej siatkówki, rozegrany pomiędzy uczniami a nauczycielami. Zawody dostarczyły wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń i emocji.

Duży krok naprzód został zrobiony przed ponad 10-oma laty, kiedy szkoła zaczęła się szybko modernizować i rozwijać. Został dobudowany jeszcze jeden budynek z salą sportową. W tym okresie odbywały się prace remontowe i wewnętrznie, i zewnętrznie.  Dokonano całkowitej renowacji drewnianej przybudówki, której pomieszczenia zostały przeznaczone dla grupy kształcenia przedszkolnego. Szkoła stała się bardziej ciepła, jasna, przytulna, wizualnie powiększyła się przestrzeń, zwiększyła się liczba sal lekcyjnych, co zwiększyło komfort nauczania. Możliwość posiadania dużej i przestronnej sali sportowej otworzyła perspektywy rozwoju różnych dziedzin sportowych wśród uczniów i nauczycieli. Dość szybko wychowaliśmy plejadę tenisistów, którzy niejednokrotnie odnosili zwycięstwa w turniejach krajowych i międzynarodowych.

W naszym środowisku staliśmy się nowoczesnym ośrodkiem w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania i edukacji. Obecnie przy szkole zmierzają ku końcowi prace rekonstrukcyjne wielofunkcyjnego stadionu, który będzie służył potrzebom, organizacji imprez sportowych i kulturalnych nie tylko szkoły, ale także społeczności lokalnej i rejonowej.

Ambasadorem tradycji narodowych w życiu społeczności szkolnej i lokalnej jest zespół pieśni i tańca „Tęcza”, który reprezentuje polski i litewski folklor oraz tradycje na scenach rejonu, Litwy i poza jej granicami.  Nasi uczniowie to miłośnicy i propagatorzy poetyckiego słowa, polskiej piosenki, pielęgnujący i promujący piękno ojczystej mowy podczas wielu konkursów i zdobywający na nich laury.

Dziś wyrażam radość, że jestem gospodarzem tej placówki. Tutaj możemy podtrzymywać i promować polskie tradycje i kulturę, ponieważ w obecnych czasach niezwykle ważne jest zachowanie tożsamości narodowej. Społeczność szkolna poprzez nauczycieli, uczniów i rodziców stworzyła szczególny klimat sprzyjający wszechstronnemu rozwojowi. Tu najważniejszy jest uczeń, a duszą szkoły są nauczyciele i wychowawcy, rodzice zaś – wsparciem. Jestem dumny, że otacza mnie twórcze i kreatywne grono pedagogiczne, ludzie wrażliwi na potrzeby uczniów, poszukujący najlepszych rozwiązań w pracy z wychowankami.

Jubileusz to wspaniała okazja, by złożyć podziękowania za owocną współpracę i wsparcie finansowe w wielu poczynaniach.  W znacznej części dzisiejszy atrakcyjny wygląd szkoła zawdzięcza środkom finansowym i inwestycjom państwa polskiego i miejscowej władzy. Wielokrotnie szkoła otrzymywała wsparcie od Samorządu Rejonu Trockiego, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie oraz Oddziałów Stowarzyszenia w Łomży i w Łodzi, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundacji Genealogia Polaków, Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Dziś warto wspomnieć także o naszych Dobroczyńcach i życzliwych Przyjaciołach: Jarosław Narkiewicz, poseł na Sejm Republiki Litewskiej, Minister łączności Litwy, Edita Rudelienė, mer samorządu rejonu trockiego, Maria Pucz, wicemer samorządu rejonu trockiego z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, Alina Kowalewska, Teresa Sołowjowa, Tadeusz Tuczkowski – radni rejonu trockiego z ramienia AWPL ZCHR, dr inż. Józef Górny, polski polityk, samorządowiec, urzędnik państwowy, Hanka Gałązka, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oddział w Łomży, Jerzy Rajpolt, redaktor naczelny gazety „Życie Zabierzowa”, aktywny członek Fundacji Genealogia Polaków, ks. mgr Jarosław Dobrzeniecki, wikariusz Parafii Świętego Józefa w Olsztynie, Anna Ingielewicz, starosta gminy Stare Troki.

W imieniu społeczności szkolnej dziękuję sponsorom, których nie sposób dziś wspomnieć, a którzy w ciągu minionych dwóch dekad wspierali naszą placówkę. Wzbogaciliśmy bazę materialną w komputery, meble, sprzęt sportowy, narzędzia szkoleniowe i podręczniki do codziennego procesu edukacji. Co roku, w okresie Bożego Narodzenia, jesteśmy przeniknięci atmosferą świątecznego oczekiwania, gdyż spotykamy się z bezinteresowną serdecznością życzliwych ludzi. Rodziny naszych uczniów w darze otrzymują paczki świąteczne z żywnością, ze słodyczami. Ten dobroczynny gest wielu sprawia radość, przybliża do głębszego i lepszego przeżywania pięknych świąt Bożego Narodzenia.

Z perspektywy 10-ciu minionych lat stwierdzam, że wybór Profesora Andrzeja Stelmachowskiego jako Patrona był trafny i głęboko przemyślany, a cała społeczność szkolna jest dumna ze swego imienia.

Postać Andrzeja Stelmachowskiego stała się bliska naszym sercom. Wiedza o Patronie, znajomość biografii i dokonań – rodzi szacunek do Imienia, do szkoły, a przez to, szacunek do wiedzy i nauki. Motywuje nas do większej wzajemnej współpracy i wysiłku, by w szkole było lepiej, ciekawiej i bardziej przyjaźnie.

Z okazji 10. rocznicy nadania szkole imienia Andrzeja Stelmachowskiego nauczycielom życzę wielu dalszych sukcesów w pracy, kreatywności i zapału w realizacji trudnych zadań pedagogiczno–wychowawczych oraz stałego poczucia, że poprzez codzienny trud spełniają swoje powołanie.  Życzę również, ażeby za Wasz trud i wysiłek dana była wdzięczność prawdziwa – piękna pamięć – dobre słowo oraz wdzięczność uczniów.

Uczniom życzę, by nauka w szkole była fascynującą przygodą, odkrywaniem tajemnic wiedzy, odnajdywaniem siebie.  Aby czas spędzony w szkole był ważny, owocny w wiedzę, gdyż z niej będziecie czerpać przez całe życie.

Serdeczne podziękowania kieruję do rodziców za współpracę, zaufanie, prace społeczne na rzecz szkoły, dobre rady, życzliwość, wspieranie naszych działań w wielu poczynaniach.

Jestem głęboko przekonany, że nie tylko słowem, ale także trafną decyzją i czynem, nadal będziemy godni imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, które z dumą nosi nasza szkoła.

 

 

ROMUALD GRZYBOWSKI,

dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach

Remont Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach

Od maja do listopada 2019 roku przy Szkole Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach realizowano projekt „Remont Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach” ze środków finansowych pochodzących ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W tym okresie dokonano kapitalnego remontu stadionu: bieżni, skoczni, stadionu piłki nożnej, wielofunkcyjnego placu sportowego (do piłki ręcznej, siatkówki, tenisa) i ogrodzenie placu.

Wspólnota szkoły cieszy się z dokonanych prac, wyboru odpowiednich materiałów oraz uwzględnienia wszystkich norm i zasad higieny jak bezpieczeństwa pracy.

Także dzięki finansowaniu przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, budynek Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach wygląda nieprzeciętnie, który reprezentuje tu mieszkającą polską społeczność.

Spotkanie w naszej szkolnej bibliotece

Spotkanie w naszej szkolnej bibliotece

„Życie każdego człowieka jest baśnią napisaną przez Boga”

Hans Christian Andersen

Każdy dorosły doskonale zdaje sobie sprawę z tego jak ważne jest dobre wychowanie dzieci, by w przyszłosci nie tylko wspaniale spełniały swoje obowiązki, ale także były szczęśliwe w życiu osobistym, zawodowym i rodzinnym. Nie ma prostej recepty na szczęście, ani jakiegoś przepisu na dobre życie.

Jednakże nasze własne życie, a potwierdzają to dziś pokolenia psychologów i wychowawców, pokolenia rodziców i babć, że czytanie czy opowiadanie baśni dzieciom pomaga w wychowaniu ich, uczeniu tego co dobre, a co złe – a w przyszłości dokonywaniu przez nich mądrych, poważnych wyborów.

Dlatego też w kształceniu i wychowaniu w naszej szkole kładziemy nacisk na mądre, pomocne lektury dla naszych uczniów. Wśród nich są tradycyjne baśnie. To właśnie poprzez czytanie dzieciom baśni uczymy ich rozpoznawania dobra od zła, pomagamy razem z bohaterami dokonywać mądrych wyborów, nie bać się pokonywać własnej słabości, strachu, uczymy walczyć o to co dobre, piękne w życiu każdego człowieka – miłość, przyjaźń, rodzinę.

A więc, mieliśmy kolejne spotkanie w naszej szkolnej bibliotece, tym razem poświęcone baśni Hansa Christiana Andersena „Królowa Śniegu”. Choć pogoda za oknem nie przypomina pięknej zimy, my – nie zrażeni – zaczęliśmy naszą przygodę do krainy Królowej Śniegu. Zapoznalismy się z dostępnymi w szkolnej bibliotece książkami z baśniami.

Pani bibliotekarka na początku przybliżyła małym uczniom biografię wspaniałęgo duńskiego bajkopisarza. To dzięki swojej babci już w dzieciństwie osierocony przez tatę, mały Hans poznawał najpiekniejsze baśnie. Zapadły mu w sercu tak głeboko, że kiedy przechadzając się po ulicach Kopenhagi widział biedne dzieci. Zrozumiał jak bardzo potrzebowały – podobnie jak kiedyś on sam – czarodziejskiej krainy baśni, gdzie dobrzy zwyciężają dzięki swojemu dobremmu sercu, a zło zostaje naprawione. Dlatego wkrótce zaczął spisywać baśnie. Choć nigdy nie zdobył wielkiego wykształcenia, zyskał sobie nieśmiertelną sławę największego baśniopisarza wszystkich czasów.

Następnie dzieci w szczególny sposób poznały historię Kaja i Gerdy – głównych bohaterów baśni Andersena. Odgrywały całą baśń, każdy miał jakąś rolę! Dzieci same mogły poprzez to przeżyć wesołe i smutne chwile bohaterów, tęsknotę i przyjaźń, ogrom poświecenia i dobroci, ale także zobaczyć, że każdy – nawet zły – może zmienić sowje postępowanie na lepsze.

To była niesamowita lekcja – dzieci nie tylko poznały kolejne książki, ale także uczestniczyły osobiście w lekcji życia – poprzez piękno baśni „Królowa Śniegu” uczyły się piękna swojego małego serduszka.

 

Organizator spotkania: Magdalena Klepka

Zdjęcia: Halina Gryniewicz

BABCIA I DZIADEK SĄ ZAWSZE BLISKO…

BABCIA I DZIADEK SĄ ZAWSZE BLISKO…

Święto Babci i Dziadka już od wielu lat wpisane jest w kalendarz uroczystości szkolnych w naszej placówce. Jest to niezwykły dzień, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.

Coroczna uroczystość odbyła się 30 stycznia. Już od rana dzieci z niecierpliwością czekały na początek imprezy.  Co jakiś czas wyglądały przez okna i wypatrywały swoich kochanych dziadków, gdyż każde miało przygotowany jakiś występ właśnie dla nich.

Wreszcie o południu wszyscy zebrali się na sali. Na początku spotkania pan dyrektor Romuald Grzybowski w kilku ciepłych słowach powitał kochanych Seniorów, życząc im wielu szczęśliwych lat w zdrowiu i pogodzie ducha. Następnie przekazał głos wnuczętom.

Uczennice 7 klasy Amelia i Kornelia zapowiedziały początek programu artystycznego i przypomniały, że styczeń jest bogaty w ważne daty w naszym szkolnym kalendarzu. 21-go stycznia przypada Dzień Babci, 22-go – Dzień Dziadka, a 28-go – Dzień Patrona naszej szkoły – Dzień Urodzin Andrzeja Stelmachowskiego. Zauważyły, że nasz Patron oprócz wielu zasług, stanowisk, obowiązków, jakie posiadał, był też wspaniałym, kochającym dziadkiem. Składając życzenia Babciom i Dziadkom, pamiętamy również o Profesorze i hołd Mu składamy.

Nad scenariuszem programu artystycznego czuwały panie Wioletta Naumowicz i Lilia Kieras. Do przygotowania wzruszających wierszy oraz inscenizacji dołączyli też wychowawcy klasowi. Najmłodsze dzieci i starsi uczniowie z wielkim zaangażowaniem i przejęciem występowali na scenie, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane do nich. Każda klasa przedstawiła swój przygotowany występ, który został nagrodzony gromkimi brawami. Dziadkowie byli zachwyceni też grą Ani z 6 kl. na skrzypcach, popisem gry na akordeonie Dominika z 7 kl. oraz grą Justyny z 9 kl. na pianinie. Wiele emocji i uśmiechu na twarzy wywołał występ dzieci z grupy kształcenia przedszkolnego (wychowawczyni Halina Gryniewicz). Mali artyści recytowali, tańczyli, śpiewali na czele z solistą Ernestem.

Poprzez wspaniały program artystyczny i życzenia płynące od całego serca, wnuczęta wyraziły wielką miłość i szacunek dla babć i dziadków. Podziękowały też za ciepło i dobroć, które otrzymują od nich każdego dnia. Dziadkowie gorąco oklaskiwali występy, a niejednemu z nich zakręciła się w oku łza. To wyjątkowe spotkanie w rodzinnej i ciepłej atmosferze było pełne radości i szczęścia. Każda babcia, każdy dziadek byli dumni ze swoich wnuków, a wnuczęta szczęśliwe, że sprawiły im ogromną radość.

Dzieci wręczyły jeszcze babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane laurki i upominki, a cała wspólnota szkolna uroczyście zaśpiewała tradycyjne STO LAT. Na zakończenie imprezy głos zabrała obecna na sali pani Maria Pucz – wicemer samorządu rejonu trockiego. Tym razem przemawiała nie jako przedstawiciel władzy, ale jako babcia Oskara z 2 klasy. W imieniu wszystkich dziadków podziękowała wnuczętom i nauczycielom za piękne święto, za pielęgnowanie wspaniałych tradycji, za dobre wychowanie młodego pokolenia. A wszystkim babciom i dziadkom życzyła mocnego zdrowia, miłości najbliższych, uśmiechu na każdy dzień oraz radości z wnuków. Podczas imprezy pani Marii towarzyszyła Nijolė Slavinskienė – doradca mera samorządu rejonu trockiego.

Szczęśliwe i uśmiechnięte twarze Babć i Dziadków po raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków.

Elwira Lavrukaitienė,

wychowawczyni 2 klasy Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach

SZCZEGÓLNA ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA PATRONA  ANDRZEJA STELMACHOWSKIEGO

TYDZIEŃ PATRONA SZKOŁY – PROF. ANDRZEJA STELMACHOWSKIEGO

(Elwira Lavrukaitienė, starszy nauczyciel nauczania początkowego, wicedyrektor; Bożena Ławrukiewicz, nauczyciel plastyki; Irena Orłowa, nauczyciel metodyk języka polskiego)

ZMAGANIA Z KALIGRAFIĄ

Już od kilku lat w naszej szkole organizujemy rejonowy konkurs kaligrafii dla uczniów 1-4 klas polskich szkół rejonu trockiego „Złote piórko”. Poprzedzając tę imprezę, najpierw odbywa się konkurs szkolny, który pozwala wyłonić zwycięzców z każdej klasy. Tego roku konkurs szkolny poświęcony był Patronowi szkoły prof. Andrzejowi Stelmachowskiemu.

Czytelne i staranne pismo to pierwszy cel, jaki stawia sobie kaligrafia – tego właśnie chcemy uczyć naszych wychowanków. Dzieci różnią się między sobą pod względem zdolności do nauki, do twórczości, do sportu… Konkurs kaligrafii daje możliwość każdemu dziecku wziąć udział w zmaganiach, gdyż pozwala uczestniczyć każdemu, kto zna już wszystkie literki i umie pisać.

Konkurs polegał na przepisaniu tekstu z życiorysu prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Dzieci z 1 klasy miały skrócony fragment, natomiast uczniowie 2, 3 i 4 klas przepisywali dłuższy tekst. O przygotowanie tekstu zadbała pani Łucja Kašėtienė. Na odpowiednio przygotowanej wiekowo liniowanej kartce dzieci w ciągu jednej lekcji miały za zadanie pięknie przepisać tekst, w którym liczyła się umiejętność płynnego, ciągłego pisania, estetyczne łączenie liter, prawidłowe rozmieszczenie całości na kartce oraz pisanie bez błędów. Uczestnicy konkursu przekonali się, że piękne pisanie wymaga wprawy i cierpliwości, ale daje dużo satysfakcji.

Zgodnie z regulaminem komisja w składzie: dyrektora Romualda Grzybowskiego, polonistki Ireny Orłowej i nauczycielki od prac technicznych Bożeny Ławrukiewicz oceniła staranność pisma, estetykę, czytelność, bezbłędność, rozmieszczenie tekstu i przyznała następujące miejsca:

1 klasa (wychowawczyni Wioletta Naumowicz)
I miejsce – Adrian Balkiewicz;
II miejsce – Emil Fominow.
Taura Kazakiewicz i Kewin Mankeliūnas zostali wyróżnieni, gdyż był to dla nich pierwszy konkurs.
2 klasa (wychowawczyni Elwira Lavrukaitienė)
I miejsce – Oskar Rynkiewicz;
II miejsce – Sonata Trusewicz;
III miejsce – Paulina Rimkaitė.
3 klasa (wychowawczyni Łucja Kašėtienė)
I miejsce – Daria Beskarawajewa;
II miejsce – Ewaldas Velykis;
III miejsce – Arneta Gudalewicz.
4 klasa (wychowawczyni Łucja Kašėtienė)
I miejsce – Paulina Naumowicz;
II miejsce – Gabriela Klebeko;
III miejsce – Milana Stankiewicz.

Podczas zakończeniowej imprezy z okazji Dnia Patrona laureaci otrzymali słodkie nagrody. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!

LAURKA DLA PATRONA SZKOŁY

W tygodniu, w którym obchodziliśmy Dzień Patrona szkoły, odbył się jeszcze jeden konkurs dla uczniów 1-4 klas – konkurs plastyczny „Laurka dla Patrona”. Pracę można było wykonać w szkole lub w domu. Udział wzięli wszyscy chętni, w sumie 19 osób. Technika wykonania i format prac nie były ograniczone, więc każdy mógł kierować się swoją wyobraźnią i wykazać się indywidualnością.

Dzieci ozdobiły laurki serduszkami i kwiatkami z kolorowego papieru. Niektóre narysowały polską i litewską flagi, symbolizujące przyjaźń obu państw. W tym zimowym miesiącu na wielu kartkach znalazły się lody, gdyż każde dziecko w szkole wie, że Patron naszej szkoły bardzo je lubił.

Oceny „Laurek dla Patrona” dokonała komisja konkursowa w składzie dyrektora Romualda Grzybowskiego, wicedyrektora Elwiry Lavrukaitienė i nauczycielki muzyki Lilii Kieras.

Miejsca na podium zajęli:

I miejsce – Tautwidas Stankevičius (3 kl.);
II miejsce – Paulina Naumowicz (4 kl.);
III miejsce – Gabriela Klebeko (4 kl.).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za piękne i pomysłowe prace, za poświęcony czas, za zaangażowanie się. Gratulujemy zwycięzcom!

ELWIRA LAVRUKAITIENĖ,
starszy nauczyciel nauczania początkowego, wicedyrektor

LOGO PATRONA SZKOŁY

Z okazji obchodów rocznicy Dnia Urodzin prof. Andrzeja Stelmachowskiego uczniowie 5-9 klas mieli możliwość uczestniczyć w konkursie plastyczno-twórczym. Konkurs miał na celu rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej uczestników, rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych oraz umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swojego talentu. Konkurs polegał na zaprojektowaniu Logo Patrona szkoły według własnego pomysłu i dowolną techniką. Prace można było wykonać podczas lekcji plastyki lub indywidualnie w domu.

Komisja konkursowa oceniając prace brała pod uwagę walory artystyczne prac, m.in. jakość wykonania, stopień trudności wykonanej pracy oraz oryginalność. Spośród 13 prac wybrano trzy, które jury w składzie dyrektora Romualda Grzybowskiego, wicedyrektora Elwiry Lavrukaitienė i nauczycielki plastyki Bożeny Ławrukiewicz oceniła najwyżej. Członkowie komisji po wnikliwej ocenie i dyskusji postanowili nagrodzić następujące osoby:

I miejsce – Amelia Naumowicz (7 kl.);
II miejsce – Anna Baranowska (6 kl.);
III miejsce – Dominika Tomaszewicz (5 kl.)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Składamy gratulacje zwycięzcom. Zachęcamy do aktywnego udziału w różnorodnych konkursach dzieci i młodzież szkolną.

BOŻENA ŁAWRUKIEWICZ,
nauczyciel plastyki

KONKURS DYKTANDA

W tygodniu, poświęconym obchodom Dnia urodzin naszego Patrona, zorganizowaliśmy wiele imprez. Pragniemy uczcić pamięć wielkiego Polaka, który swoim zaangażowaniem przyczynił się też do rozwoju polskiej oświaty na Litwie. Zadaniem uczniów naszej szkoły jest poznanie życiorysu Profesora i naśladowanie Go w swoich czynach.

Uczniowie 5-7 klas pisali dyktando, ułożone na podstawie książki autorstwa Krystyny Zienkiewicz „Andrzej Stelmachowski. Pragmatyczny romantyk”. Mieli okazję poznać niemało faktów z życiorysu Patrona – przeważnie związanych z rodziną. Stosunki z rodzicami, siostrą, żoną czy synami, obchody świąt rocznych, wycieczki… Wszystko, co oprócz obowiązków zawodowych, było niezmiernie ważne w życiu Andrzeja Stelmachowskiego.

Wśród uczniów 5 klasy I miejsce w konkursie dyktanda zajął Sebastian Balkiewicz, II – Karina Stankiewicz, III – Beata Baranowska. Natomiast uczniowie 6-7 klas pisali taki sam tekst, więc zwycięzcy zostali wyłonieni wśród tych dwu klas. Zostały nimi: Amelia Naumowicz (7 kl.) – I miejsce, Anna Baranowska ( 6 kl.) –II miejsce, Kornelia Pilecka ( 7 kl.) – III miejsce.

Zwycięzcy zostali obdarowani przez dyrekcję szkoły drobnymi upominkami oraz słodyczami.

W piątek, 31 stycznia, nastąpiła uroczysta chwila rozstrzygnięcia wszystkich konkursów i nagrodzenia zwycięzców. Towarzyszyło temu wydarzeniu wiele emocji. Zwycięzcy się cieszyli, Ci, komu na ten raz nie powiodło się, nie ukrywali rozczarowania. Na szczęście, przed nami był jeszcze turniej siatkówki, podczas którego można było się pozbawić wszelkich smutków. Nauczyciele i uczniowie, którzy byli chętni wzięcia udziału w turnieju, wyszeregowali się według wzrostu i podzielili się na trzy drużyny. Uczniom imponowało, że nauczyciele na równych z nimi zagrali w meczu. Mimo zaciętej walki, na boisku panował przyjazny i wesoły nastrój. Chodziło przecież o wspólną zabawę, miłe spędzenie czasu.

IRENA ORŁOWA,
nauczyciel metodyk języka polskiego

 

ZAWODY SPORTOWE KU CZCI PROF. ANDRZEJA STELMACHOWSKIEGO – PATRONA NASZEJ SZKOŁY

Rozpoczynając nowy 2020 rok, rozpoczęliśmy też cykl imprez, konkursów, zawodów sportowych poświęconych Patronowi naszej szkoły. Każdego roku w styczniu obchodzimy Dzień Patrona, gdyż w 28 dniu przypada rocznica urodzin Profesora Andrzeja Stelmachowskiego. Mamy też drugą bardzo znaczącą okazję – to 10-lecie nadania imienia Andrzeja Stelmachowskiego naszej szkole, które będziemy obchodzić w kwietniu bieżącego roku. „Nie samą nauką człowiek żyje”, więc zgodnie z tą tezą, stawiamy również na sport i aktywność fizyczną. Nasza szkoła daje wiele możliwości rozwijania sportowych pasji i umiejętności, zarówno na lekcjach, jak i na zajęciach pozalekcyjnych. Niestrudzonym promotorem sportu jest dyrektor szkoły Romuald Grzybowski, dlatego sport uprawiają nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele. Za sobą mamy już dwa turnieje siatkówki, które były poświęcone Patronowi szkoły prof. Andrzejowi Stelmachowskiemu.

 3 stycznia podczas meczu siatkówki, który został rozegrany pomiędzy nauczycielami ze Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach i z Gimnazjum w Grzegorzewie (dzielnica Wilna), towarzyszyły wielkie emocje. Walka przy siatce była bardzo zacięta. Drużyny walczyły do ostatniego punktu. Chociaż triumfowali Grzegorzanie, wszystkim uczestnikom należą się słowa uznania za udział w meczu, posiadane umiejętności i zaangażowanie. Tak naprawdę to nie wynik był najważniejszy tylko dobra zabawa. Kolejne zawody odbyły się 10 stycznia. Był to Towarzyski Turniej siatkówki dla uczniów polskich szkół rejonu trockiego oraz partnerskiego Gimnazjum w Grzegorzewie. Wszyscy uczniowie dzielnie ze sobą grali zgodnie z zasadami uczciwej rywalizacji i z ogromnym poświęceniem. Widać było ducha sportowej rywalizacji. Uczniowie walczyli, ale też dobrze się bawili. Po zaciętych rozgrywkach drużyna z naszej szkoły, pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego Marka Pawłowskiego, zdobyła III miejsce.

Zawody dostarczyły wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń i potwierdziły ogromne zainteresowanie młodzieży i nauczycieli tą dyscypliną sportu. Były to doskonałe lekcje nauki kulturalnego kibicowania, zachowania się na imprezach sportowych i wdrażania w życie zasad fair play.

Elwira Lavrukaitienė,

wicedyrektor Szkoły Podstawowej im.Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach