DZIECKO ZDOLNE

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Dziecko zdolne w rozumieniu społecznym to zwykle uczeń, który ma wzorowe zachowanie i najwyższe oceny z przedmiotów szkolnych.

W rozumieniu psychologicznym dziecko zdolne to takie, które ma wysoki iloraz inteligencji, duże osiągnięcia oraz wysokie zdolności twórcze na różnych płaszczyznach życia.

Dzieci mające znaczne osiągnięcia na ogół są bardzo inteligentne, ale wysoka inteligencja niegwarantuje wybitnych osiągnięć. Bardzo ważna jest sfera motywacyjna osobowości dziecka (np. hierarchia wartości, poziom aspiracji, struktura  interesowań, adekwatna do rzeczywistości samoocena). Bardzo istotne są umieję tności dotyczące  funkcjonowania społecznego, głównie umiejętność współpracy, rozwią zywania konfliktów, komunikowania się, empatii i tolerancji.

 

WSKAZÓWKI WYCHOWAWCZE

● Zachęcaj dziecko do myślenia! Stwarzaj sytuacje i atmosferę stymulującą i sprzyjającą nauce. Wyszukuj zadania do rozwiązywania. Podsuwaj nowe i ciekawe pomysły.

● Rozwijaj wewnętrzną motywację do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności.

● Wyrabiaj w dziecku zainteresowanie literaturą. śeby rozwijać swe umiejętności i poszerzać poglądy, dzieci muszą dużo czytać.

● Wzmacniaj aktywność i samodzielność dziecka w nauce, a nie pasywność i bierność.

● Przekazuj pozytywne komunikaty dotyczące wartości i znaczenia nauki.

● Stosuj tzw. ‘konstruktywną krytykę’ (popraw to, nie udało się, bo to i tamto było nie tak).

● Chętnie udzielaj odpowiedzi na pytania i zachęcaj do stawiania kolejnych.

● Pomagaj, wspieraj, ale nie wywieraj presji na swoje dziecko.

● Dostarczaj pozytywnych wzorów i autorytetów. Ceń aktywność, pracowitość, wytrwałość.

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA WSPOMAGA DZIECI ZDOLNE I ICH RODZINY POPRZEZ

●   Diagnozę możliwości intelektualnych dziecka, określanie jego mocnych i słabych stron.

●   Diagnozę zainteresowań i preferencji zawodowych uczniów.

● Wspieranie uczniów w planowaniu kariery zawodowej o opiniowanie w sprawach wcześniejszego podejmowania obowiązku szkolnego, indywidualnego toku nauki

●  Udzielanie uczniom wsparcia w sytuacjach trudnych (np. problemy ze znalezieniem swego miejsca w grupie rówieśniczej).

●  Organizowanie zajęć grupowych rozwijających kompete ncje społeczne i psychologiczne

uczniów (np. warsztaty: integracyjne, antystresowe, kształcące umiejętność komunikacji interpersonalnej).

●  Edukację rodziców i nauczycieli w zakresie wspomaga nia rozwoju dziecka.

 

SZKOŁA MOŻE WSPIERAĆ UCZNIÓW ZDOLNYCH POPRZEZ

● Wzbogacanie (większa intensywność pracy, trudniejsze zadania).

● Przyspieszanie (przyspieszenie obowiązku szkolnego, promowanie do klasy programowo

wyższej, indywidualny program lub tok nauki).

● Grupowanie (wg zainteresowań, poziomu umiejętności).

● Zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań.