Darbo taryba

Rinkimų komisijos į darbo tarybą skelbimas


TRAKŲ RAJONO SENŲJŲ TRAKŲ ANDŽEJAUS STELMACHOVSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS

 DARBO TARYBOS RINKIMO IR VEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) darbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja darbo tarybos rinkimus ir darbo tarybos veiklos organizavimą, teises ir pareigas bei pasibaigimą.
 2. Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai, kuri pradedamaskaičiuoti nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios.
 3. Darbo taryba Mokyklos direktoriaus iniciatyva privalo būti sudaryta, kai vidutinis darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau darbuotojų.
 • Mokyklos darbo tarybą sudaro trys darbo tarybos nariai.

II SKYRIUS

DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJA

 1. Pirmosios darbo tarybos rinkimų komisijos sudėtį patvirtina mokyklos direktorius įsakymu. Naujos kadencijos darbo tarybos rinkimus inicijuoja darbo taryba, pasiūlydama Mokyklos direktoriui sudaryti rinkimų komisiją.
 2. Rinkimų komisija sudaroma iš mažiausia trijų ir daugiausia iš septynių narių.
 3. Mokyklos administracijos atstovai gali sudaryti ne daugiau kaip trečdalį darbo tarybos rinkimų komisijos narių.
 4. Darbo tarybos rinkimų komisija susirenka į pirmąjį posėdį ir pradeda darbo tarybos rinkimų organizavimą ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jos sudarymo dienos.
 5. Pirmajame posėdyje darbo tarybos rinkimų komisija iš savo narių atviru balsavimu išsirenka pirmininką (jeigu balsai pasiskirsto vienodai, pirmininku tampa ilgiausią stažą Mokyklos turintis asmuo) ir:
  • nustato darbo tarybos rinkimų datą. Ji negali būti vėlesnė kaip du mėnesiai nuo rinkimų

komisijos sudarymo dienos;

 • skelbia kandidatų į darbo tarybos narius registravimą ir nustato datą, iki kurios gali būti

keliami kandidatai, registruoja kandidatus ir sudaro galutinį kandidatų sąrašą;

 • organizuoja balsavimo biuletenių rengimą ir spausdinimą. Balsavimo biuleteniuose

kandidatų į darbo tarybos narius pavardės surašomos abėcėlės tvarka. Balsavimo biuletenyje nurodomas balsavimo pavyzdys ir renkamos darbo tarybos narių skaičius. Balsavimo biuletenių skaičius turi atitikti darbuotojų, turinčių balso teisę, skaičių. Kiekvienas balsavimo biuletenis pasirašomas rinkimų komisijos pirmininko;

 • remdamasi iš Mokyklos direktoriaus gautais duomenimis, sudaro darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti darbo tarybos rinkimuose, sąrašą;

9.5. organizuoja ir vykdo darbo tarybos rinkimus;

9.6. suskaičiuoja rinkimų rezultatus ir paskelbia juos ne vėliau kaip per tris dienas nuo rinkimų

dienos;

9.7. atlieka kitas funkcijas, būtinas darbo tarybos rinkimams organizuoti ir vykdyti.

 1. Darbo tarybos rinkimų komisijos įgaliojimai pasibaigia darbo tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį.

III SKYRIUS

DARBO TARYBOS RINKIMŲ ORGANIZAVIMAS

Kandidatai į darbo tarybą

 1. Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai Mokykloje trunka ilgiau kaip šešis mėnesius. Darbuotojai, išdirbę trumpiau negu šešis mėnesius, darbo tarybos nariais gali būti renkami tik tuo atveju, kai visi darbuotojai dirba trumpiau negu šešis mėnesius. Darbo tarybos nariais negali būti Mokyklos direktorius ir pagal įstatymus, įgaliojimus jam atstovaujantys asmenys.
 2. Kandidatus į darbo tarybos narius gali siūlyti rinkimų teisę turintys darbuotojai.
 3. Kandidatais gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai, išskyrus rinkimų komisijos narius.
 4. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į darbo tarybą.
 5. Kandidatų sąrašas sudaromas ne vėliau kaip keturiolika dienų iki darbo tarybos rinkimų dienos.
 6. Jeigu pasiūlytų kandidatų skaičius yra lygus renkamos darbo tarybos narių skaičiui arba mažesnis už šį skaičių, rinkimų komisija nustato papildomą laiką, per kurį galima siūlyti papildomus kandidatus. Šiuo atveju kandidatus pakartotinai gali siūlyti ir tie darbuotojai, kurie jau yra pasiūlę savo kandidatus.
 7. Jeigu per papildomą laiką nepasiūloma pakankamai kandidatų į darbo tarybos narius, rinkimų komisija surašo ir viešai paskelbia protokolą, kad darbo tarybos rinkimai laikomi neįvykusiais.

 

Rinkimų procesas

 1. Darbo tarybos rinkimai vyksta darbo metu.
 2. Darbo tarybos rinkimų materialinį techninį aprūpinimą suteikia Mokykla.
 3. Mokyklos direktorius sudaro sąlygas darbuotojams dalyvauti rinkimuose ir už šį laiką jiems yra mokamas jų vidutinis darbo užmokestis.
 4. Mokyklos direktorius užtikrina tinkamas sąlygas dalyvauti darbo tarybos rinkimuose tiems darbuotojams, kurie dirba ne darbovietėje.
 5. Balsavimo biuletenis išduodamas pasirašytinai. Rinkimuose dalyvaujantys darbuotojai turi po tiek balsų, koks yra renkamos darbo tarybos narių skaičius. Už kiekvieną balsavimo biuletenyje nurodytą kandidatą galima atiduoti tik po vieną balsą, pažymint tai balsavimo biuletenyje.

Protokolas. Dokumentai.

 

 1. Pasibaigus rinkimų komisijos nustatytam rinkimų laikui, rinkimų komisija suskaičiuoja balsus ir surašo darbo tarybos rinkimų protokolą, kurį pasirašo rinkimų komisijos nariai.
 2. Darbo tarybos rinkimų protokole privalo būti nurodyta:
  • darbo tarybos rinkimų vieta ir laikas;
  • darbo tarybos rinkimų komisijos sudėtis;
  • kandidatų į darbo tarybos narius sąrašas ir renkamos darbo tarybos narių skaičius;
  • darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti darbo tarybos rinkimuose, skaičius;
  • darbo tarybos rinkimuose dalyvavusių darbuotojų skaičius, išduotų ir nepanaudotų balsavimo biuletenių skaičius;
  • atskirai galiojančių ir negaliojančių (biuleteniai, kuriuose pažymėta daugiau kandidatų, negu nustatytas renkamos darbo tarybos narių skaičius, arba kuriuose neįmanoma nustatyti rinkėjo valios) balsavimo biuletenių skaičius;
  • kiekvieno kandidato surinktų balsų skaičius (pateikiamas visas kandidatų sąrašas, išdėstytas pagal rinkimuose gautą balsų skaičių mažėjančia tvarka);
  • kandidatų, išrinktų į darbo tarybą, sąrašas;
  • kandidatų, rinkimuose gavusių bent vieną balsą, bet neišrinktų į darbo tarybą, sąrašas (pagal jų surinktų balsų skaičių mažėjančia tvarka), pagal kurį sudaromas atsarginių darbo tarybos narių sąrašas.
 3. Kai atsiranda laisva darbo tarybos nario vieta, ją užima asmenys, esantys atsarginių darbo tarybos narių sąraše, eilės tvarka.
 4. Ne vėliau kaip per tris dienas nuo rinkimų rezultatų nustatymo dienos darbo tarybos rinkimų komisija protokolo kopiją įteikia Mokyklos
 5. Visi dokumentai, susiję su rinkimų komisijos sudarymu, rinkimų organizavimu ir vykdymu, taip pat balsavimo biuleteniai yra perduodami darbo tarybai pirmajame jos posėdyje. Darbo taryba užtikrina jų saugojimą iki naujos darbo tarybos sudarymo.

IV SKYRIUS

RINKIMŲ REZULTATAI

 1. Ne vėliau kaip per tris dienas nuo rinkimų rezultatų nustatymo dienos darbo tarybos rinkimų komisija darbo viešai paskelbia tarybos rinkimų rezultatus.
 2. Darbo tarybos rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių darbuotojų.
 3. Jeigu dėl nepakankamo darbuotojų dalyvavimo darbo tarybos rinkimuose šie rinkimai paskelbiami neįvykusiais, per artimiausias septynias dienas yra rengiami pakartotiniai rinkimai. Jie laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo vienas ketvirtadalis balsavimo teisę Mokyklos darbuotojų.
 4. Išrinktais darbo tarybos nariais laikomi tie kandidatai, kurie gavo daugumą balsų.
 5. Jeigu keli kandidatai gauna vienodą skaičių balsų, išrinktu laikomas tas kandidatas, kurio darbo stažas yra didesnis.
 6. Darbuotojas (darbuotojai), Mokyklos direktorius arba Mokyklos direktoriaus atstovas per penkias dienas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos gali raštu kreiptis į rinkimų komisiją prašydami ištaisyti, jų manymu, per rinkimus padarytus darbo kodekso pažeidimus. Rinkimų komisija šį prašymą turi išnagrinėti ir viešai paskelbti per tris dienas. Rinkimų komisijos sprendimas gali būti skundžiamas teismui per penkias dienas nuo jo viešo paskelbimo. Teismas gali priimti sprendimą uždrausti sušaukti išrinktą darbo tarybą, iki išnagrinės pateiktą skundą.Teismas, nustatęs, kad buvo šiurkščiai pažeistos Darbo kodekso nuostatos ar suklastoti rinkimų dokumentai ir tai turėjo įtakos nustatant esminius rinkimų rezultatus, darbo tarybos rinkimų rezultatus panaikina.

V SKYRIUS

NAUJI IR PAKARTOTINIAI RINKIMAI

 1. Naujos darbo tarybos rinkimo procedūra pradedama likus ne mažiau kaip 3 trims mėnesiams iki darbo tarybos kadencijos pabaigos arba per mėnesį nuo:
  • kai darbo taryboje lieka mažiau kaip trys jos nariai ir atsarginių darbo tarybos narių sąraše nėra nė vieno kandidato, turinčio teisę tapti darbo tarybos nariu;
  • darbo tarybos sprendimu, priimtu daugiau kaip dviem trečdaliais darbo tarybos narių balsų;
  • kai Mokykla sujungiama ar prijungiama prie kitos įstaigos ir jame veikusi darbo taryba susitaria su perėmėjo darbo taryba dėl naujos darbo tarybos rinkimų. Taip nesusitarus, veikusi darbo taryba išlaiko savo įgaliojimus atstovauti Mokyklos darbuotojams iki savo kadencijos pabaigos arba naujos darbo tarybos perdavėjo įstaigoje sudarymo, atsižvelgiant į tai, kuris terminas yra trumpesnis.
 2. Naujos darbo tarybos rinkimus inicijuoja darbo taryba, pasiūlydama Mokyklos direktoriui sudaryti rinkimų komisiją darbo kodekso nustatyta tvarka.
 3. Jeigu darbo tarybos rinkimai laikomi neįvykusiais dėl to, kad nepasiūloma pakankamai kandidatų, tokiu atveju nauji darbo tarybos rinkimai rengiami pagal darbo kodekse nustatytą tvarką ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo rinkimų komisijos sprendimo darbo tarybos rinkimus laikyti neįvykusiais priėmimo.
 4. Teismui nustačius, kad buvo šiurkščiai pažeistos darbo kodekso nuostatos ar suklastoti rinkimų dokumentai ir tai turėjo įtakos nustatant esminius rinkimų rezultatus, ir panaikinus darbo tarybos rinkimų rezultatus, šaukiami pakartotiniai rinkimai. Pakartotiniai rinkimai šaukiami laikantis Darbo kodekso nustatytos tvarkos ir sąlygų turi būti surengti ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.
 5. Jeigu vidutinis Mokyklos darbuotojųskaičius, apskaičiuotas darbo kodekso nustatyta tvarka, padidėja dvidešimt procentų ar daugiau ir dėl to padidėja darbo kodekso nustatytas darbo tarybos narių skaičius, darbo tarybos pirmininkas darbo kodekso nustatyta tvarka inicijuoja naujo nario ar narių su įgaliojimais iki veikiančios darbo tarybos kadencijos pabaigos rinkimus. Naujo nario ar narių rinkimus vykdo darbo tarybos rinkimų komisija, taikydama šiame Apraše numatytas nuostatas.

VI SKYRIUS

NARYSTĖ DARBO TARYBOJE

 

 1. Į darbo tarybą išrinktas darbuotojas darbo tarybos nariu laikomas nuo darbo tarybos rinkimų balsavimo rezultatų paskelbimo. Darbuotojas, esantis atsarginių darbo tarybos narių sąraše, darbo tarybos nariu vietoj narystę darbo taryboje pabaigusio darbuotojo tampa nuo darbo tarybos sprendimo, kuriuo patvirtinami jo, kaip naujo darbo tarybos nario, įgaliojimai, priėmimo.
 2. Narystė darbo taryboje pasibaigia:
  • atsistatydinus iš darbo tarybos;
  • nutrūkus darbo santykiams;
  • mirus darbo tarybos nariui;
  • įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo darbo tarybos nario išrinkimas į darbo tarybą pripažintas neteisėtu;
  • pasibaigus darbo tarybos kadencijai;
  • atstatydinus iš darbo tarybos, kai to raštu pareikalauja ne mažiau kaip trečdalis Mokyklos darbuotojų, turinčių rinkimų teisę. Darbo taryba, gavusi tokį darbuotojų rašytinį reikalavimą, ne vėliau kaip per tris savaites turi surengti slaptą darbuotojų balsavimą, kuris yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių Mokyklos darbuotojų. Darbo tarybos narys atstatydinamas, jeigu už tai balsavo daugiau kaip du trečdaliai balsuojant dalyvavusių darbuotojų.

VII SKYRIUS

Darbo tarybos veiklos organizavimas

 1. Darbo taryba savo įgaliojimus įgyja ir pradeda vykdyti darbo kodekse nustatytas funkcijas susirinkusi į pirmąjį posėdį. Pirmąjį darbo tarybos posėdį rinkimų komisijos pirmininkas turi sušaukti ne anksčiau kaip per penkias ir ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo rinkimų rezultatų paskelbimo.
 2. Darbo tarybos nariai pirmajame darbo tarybos posėdyje visų darbo tarybos narių balsų dauguma iš savo narių išsirenka darbo tarybos pirmininką ir sekretorių.
 3. Darbo tarybos pirmininkas:
  • šaukia darbo tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;
  • atstovauja darbo tarybai santykiuose su darbuotojais, Mokyklos direktoriumi ir trečiaisiais asmenimis;
  • rengia metinės darbo tarybos veiklos ataskaitos Mokyklos darbuotojams projektą ir pateikia Mokyklos darbuotojams darbo tarybos patvirtintą ataskaitą;
  • turi kitas darbo kodekse ir kituose įstatymuose bei darbo tarybos veiklos reglamente, kuris tvirtinamas pirmajame darbo tarybos posėdyje, nustatytas teises.
 4. Darbo tarybos sekretorius tvarko ir saugo darbo tarybos dokumentaciją, informuoja darbo tarybos narius apie šaukiamo darbo tarybos posėdžio datą, laiką, vietą, darbotvarkę, informuoja Mokyklos direktorių apie darbo tarybos posėdžio datą, laiką ir vietą, rašo darbo tarybos posėdžio protokolą ir atlieka kitus darbo tarybos pirmininko pavedimus. Kai darbo tarybos sekretorius laikinai negali eiti savo pareigų, jį pavaduoja darbo tarybos pirmininko paskirtas darbo tarybos narys.
 5. Darbo tarybos veiklos forma yra posėdžiai. Darbo tarybos kvietimu arba pritarimu (pritarus darbo tarybos narių daugumai) jos posėdžiuose turi teisę dalyvauti Mokyklos direktorius ar jam atstovaujantys asmenys. Prireikus darbo taryba į savo posėdžius gali kviesti atitinkamos srities ekspertus. Darbo tarybos veiklos organizavimo klausimus reglamentuoja darbo tarybos veiklos reglamentas, kurį savo kadencijos laikotarpiui tvirtinadarbo taryba visų darbo tarybos narių balsų dauguma.
 6. Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios darbo tarybos pirmininkas raštu informuoja Mokyklos buveinės teritorijos Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių apie darbo tarybos sudarymą, jos valdymo organus, Mokyklos, kurioje sudaryta darbo taryba, pavadinimą.

 

VIII SKYRIUS

Darbo tarybos teisės

 1. Darbo taryba turi teisę:
  • dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į Mokyklos sprendimų priėmimą;
  • darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauti iš Mokyklos ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;
  • teikti Mokyklos direktoriui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;
  • inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu Mokyklos direktorius nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir Mokyklos susitarimų;
  • esant būtinybei aptarti svarbius Mokyklos darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį Mokyklos darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su Mokyklos direktoriumi susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą;
  • atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius darbo kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir Mokyklos

IX SKYRIUS

Darbo tarybos pareigos

 1. Darbo taryba privalo:
  • atlikti savo funkcijas laikydamasi darbo kodekso, kitų įstatymų ir kitų darbo teisės normų reikalavimų bei darbo tarybos ir Mokyklos susitarimų;
  • atlikdama savo funkcijas, atsižvelgti į visų Mokyklos darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoti atskirų darbuotojų, jų grupių;
  • informuoti darbuotojus apie savo veiklą kiekvienais metais viešai pateikdama Mokyklos darbuotojams metinės darbo tarybos veiklos ataskaitą ar kitu darbo tarybos veiklos reglamente nustatytu būdu;
  • raštu informuoti Mokyklos direktorių apie savo įgaliotus narius.

X SKYRIUS

Darbdavio ir darbo tarybos susitarimas

 1. Mokykla ir darbo taryba gali sudaryti rašytinį susitarimą, kuriame būtų aptarti svarbiausi darbo tarybos kompetencijos įgyvendinimo, veiklos organizavimo, finansavimo, papildomų garantijų darbo tarybos nariams jų veiklos vykdymo laikotarpiu nustatymo ir kiti susiję klausimai, skatinantys darbo tarybos ir Mokyklos bendradarbiavimą.
 2. Mokyklos ir darbo tarybos susitarimas sudaromas terminuotam laikui. Jo galiojimo trukmė negali būti ilgesnė negu vieni metai po jį sudariusios darbo tarybos kadencijos pabaigos.
 3. Mokyklos ir darbo tarybos susitarimą bet kuri iš šalių gali nutraukti įspėjusi raštu kitą šalį bent prieš tris mėnesius. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, kai išrenkama nauja darbo taryba ir galioja Mokyklos ir buvusios darbo tarybos sudarytas susitarimas.

XI  SKYRIUS

Darbo tarybos veiklos pasibaigimas

 

 1. Darbo tarybos veikla pasibaigia:
  • kai nutrūksta Mokyklos veikla, nesant teisių perėmėjo, ar nutraukiama Mokyklos veikla, jos darbuotojų neperkėlus į kitą darbovietę;
  • kai pasibaigia darbo tarybos kadencija;
  • kai darbo taryboje lieka mažiau kaip trys jos nariai ir atsarginių darbo tarybos narių sąraše nėra nė vieno kandidato, turinčio teisę tapti darbo tarybos nariu;
  • darbo tarybos sprendimu, priimtu daugiau kaip dviem trečdaliais darbo tarybos narių balsų;
  • kai Mokykla sujungiama ar prijungiama prie kitos įstaigos, veikusi darbo taryba susitaria su  perėmėjo darbo taryba dėl naujos darbo tarybos rinkimų. Taip nesusitarus, veikusi darbo taryba išlaiko savo įgaliojimus atstovauti Mokyklos darbuotojams iki savo kadencijos pabaigos arba naujos darbo tarybos Mokykloje sudarymo, atsižvelgiant į tai, kuris terminas yra trumpesnis.
 2. Apie darbo tarybos veiklos pabaigą, kai nutrūksta Mokyklos veikla, nesant teisių perėmėjo, ar nutraukiama Mokyklos veikla, jos darbuotojų neperkėlus į kitą darbovietę, ir kai pasibaigia darbo tarybos kadencija bei kai darbo taryboje lieka mažiau kaip trys jos nariai ir atsarginių darbo tarybos narių sąraše nėra nė vieno kandidato, turinčio teisę tapti darbo tarybos nariu, kai nauja darbo taryba nesudaroma per šešis mėnesius, Mokyklos direktorius raštu informuoja Mokyklos buveinės teritorijos Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių.