Mokyklos nuostatai

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. S1-22

(Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m.

rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. S1-235 redakcija)

TRAKŲ R. SENŲJŲ TRAKŲ ANDŽEJAUS STELMACHOVSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokyklos teises ir pareigas, mokyklos veiklos organizavimą ir valdymą, mokyklos savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, mokyklos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir mokyklos veiklos priežiūrą, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla, trumpasis pavadinimas – A. Stelmachovskio pagr. m-kla. Duomenys apie mokyklą kaupiami ir saugojami juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas yra 190671594.

3. Mokykla įsteigta 1915 m. rugsėjo 1 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 1 d. sprendimu Nr.S1-157 mokyklai suteiktas Andžejaus Stelmachovskio vardas.

4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Mokyklos priklausomybė – Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.

6. Mokyklos savininkas – Trakų rajono savivaldybė, kodas 111104791, adresas – Vytauto g. 33,  LT-21106, Trakai.

7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Trakų rajono savivaldybės taryba, kuri:

7.1. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Mokyklos vadovą;

7.2. priima sprendimą dėl Mokyklos buveinės pakeitimo;

7.3. priima sprendimą dėl Mokyklos reorganizavimo ar likvidavimo;

7.4. priima sprendimą dėl Mokyklos filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo;

7.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.6. sprendžia kitus Biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Mokyklos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Mokyklos buveinė – Trakų g. 39, Senieji Trakai, Trakų rajonas, LT-21147.

9. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.

10. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla, kodas 3123.

11. Mokyklos pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla.

12. Mokymo kalba – lenkų.

13. Mokymo formos ir mokymo proceso organizavimo būdai:

13.1. grupinio mokymosi forma kasdieniu būdu;

13.2. pavienio mokymosi forma savarankišku būdu.

14. Vykdomos švietimo programos – pradinio, pagrindinio ugdymo, neformaliojo švietimo, pritaikytos, individualizuotos.

15. Išduodami mokymosi ir pasiekimus  įteisinantys dokumentai:

15.1. baigusiam pradinio ugdymo programą, išduodami pradinio išsilavinimo ir pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai;

15.2. baigusiems pagrindinio ugdymo programą, išduodami pagrindinio išsilavinimo ir pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai;

15.3. mokymosi pasiekimų pažymėjimai.

16. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas, įregistruotas Lietuvos Respublikos bankuose. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais,  Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Trakų rajono savivaldybės  mero potvarkiais, Trakų rajono savivaldybės  administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais bei kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

17. Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

18. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

18.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10;

18.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

 

18.2.1. pradinis ugdymas, kodas – 85.20;

18.2.2. priešmokyklinis ugdymas, kodas – 85.10.20.

18.2.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

18.2.4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

18.2.5. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

18.2.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

19.  Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

19.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

19.2. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

19.3.  bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

19.4. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas – 68.20;

19.5. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10;

19.6 kitas, niekur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39.

20. Mokyklos veiklos tikslas – išugdyti aktyvų, kūrybingą pagrindinio raštingumo ir socialinių, informacinių, pažintinių, veiklos gebėjimų bei bendražmogiškųjų vertybių pamatus įgijusį vaiką; ugdyti atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai, profesinei karjerai ir mokymuisi visą gyvenimą.

21. Mokyklos veiklos uždaviniai:

21.1. teikti mokiniams kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą;

21.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

21.3. teikti mokiniams reikiamą  švietimo pagalbą;

21.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(-si) aplinką.

22. Vykdydama jai pavestus uždavinius Mokykla atlieka šias funkcijas:

22.1. vadovaujasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

22.2. rengia pradinio, pagrindinio ugdymo programas, papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

22.3. vykdo lenkų mokomąja kalba priešmokyklinio, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo programas, neformaliojo vaikų švietimo programas;

22.4. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

22.5. išduoda mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus LR švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

22.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

22.7. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą, minimalios priežiūros priemones;

22.8. sudaro Vaiko gerovės komisiją, kuri organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo pagalbos teikimą, rūpinasi saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimu ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas pagal švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarką;

22.9. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita), kurias apmoka tėvai (globėjai, rūpintojai), teisės aktų nustatyta tvarka;

22.10. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;

22.11. užtikrina mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus ir kokybišką švietimą;

22.12. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

22.13. dalyvauja mokinių ugdymo pasiekimų tyrimuose, patikrinimuose teisės aktų nustatyta tvarka;

22.14. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

22.15. organizuoja mokinių maitinimą Mokykloje;

22.16. organizuoja mokinių vežiojimą į Mokyklą ir iš jos į namus, pavėžėjimą į mokomąsias išvykas/ekskursijas, olimpiadas, varžybas, konkursus, kitus renginius, susijusius su ugdymo procesu;

22.17. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

22.18. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.


III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

24. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

24.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus, atitinkančius Mokyklos veiklos tikslą ir uždavinius;

24.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

24.3. bendradarbiauti su Mokyklos veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.4. vykdyti Trakų rajono, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

24.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

24.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos nustatyta tvarka;

24.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

25. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, privalo:

25.1. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

25.2. sudaryti sąlygas geros kokybės švietimui pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir neformaliojo ugdymo programas;

25.3. užtikrinti veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą;

25.4. užtikrinti mokymo sutarčių sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

25.5. efektyviai naudoti lėšas ir tinkamai tvarkyti buhalterinę apskaitą;

25.6. užtikrinti atvirumą mokyklos bendruomenei, teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją mokyklos bendruomenei apie ugdymo proceso organizavimą, vykdomas programas, mokymo formas, būdus ir metodus;

25.7. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

26. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

26.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba ir Trakų rajono savivaldybės taryba;

26.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba;

26.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, kuris yra suderintas su Mokyklos taryba ir savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.

27. Mokyklai vadovauja direktorius, kuris į pareigas skiriamas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

28. Direktoriaus funkcijos:

28.1. neviršydamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, tvirtina Mokyklos vidaus struktūrą, Mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą;

28.2. nustato Mokyklos tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis;

28.3. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

28.4. priima priešmokyklinės grupės ugdytinius, mokinius į Mokyklą Trakų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

28.5. suderinęs su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo ir vidaus tvarkos taisykles;

28.6. sudaro darbuotojams ir mokiniams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo ir mokymosi sąlygas;

28.8. vadovauja Mokyklos strateginio plano, metinės veiklos programos rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

28.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

28.10. sudaro teisės aktų nustatyta tvarka komisijas, darbo grupes, metodines grupes;

28.11. sudaro Mokyklos vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;

28.12. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

28.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

28.14. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis, organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

28.15. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

28.16. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje, vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į

savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

28.17. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;

28.18. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui;

28.19. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

29. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą, duomenų apsaugą, teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą.

30. Mokyklos direktorių jo nedarbingumo laikotarpiu, atostogų, komandiruočių ar išvykų metu pavaduoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir atlieka šių Nuostatų 28.6, 28.8, 28.14, 28.15, 28.16, 28.17, 30 punktuose nustatytas direktoriaus funkcijas.

31. Mokykloje sudaromos Metodinės grupės ir Vaiko gerovės komisija.

32. Metodinės grupės:

32.1. yra vieno ar kelių gretimų mokomųjų dalykų mokytojai, kuriems vadovauja išrinkti atviru balsavimu mokytojai;

32.2. skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais planuoti ugdymo turinį (programas, mokymo/si metodus, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo/si ir ugdymo/si priemones ir patirtį) ir pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms;

32.3. nustato metodinės veiklos prioritetus;

32.4. išsiaiškina mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;

32.5. inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą mokykloje;

32.6. teikia mokyklos direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo;

32.7. nustato ugdymo turinio planavimo principus ir laikotarpius;

32.8. analizuoja ugdymo sėkmingumą ir dalykų integraciją;

32.9. inicijuoja darbo patirties pasidalijimą;

32.10. vertina mokytojų metodinius darbus ir mokytojų praktinę veiklą.

33. Metodinių grupių veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

34. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo klausimais mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pasitarimus.

35. Vaiko gerovės komisija (toliau – VGK) atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje, nagrinėja kitus su vaiko gerove susijusius klausimus.

36. VGK sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių ir yra patvirtinama direktoriaus įsakymu.

37. VGK funkcijos:

37.1. renka informaciją iš mokytojų, klasės vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų);

37.2. analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis;

37.3. nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;

37.4. rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu Mokykloje, saugios ugdymosi aplinkos Mokykloje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu;

37.5. nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, nesėkmingo mokymosi priežastis;

37.6. analizuoja mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą;

37.7. teikia pasiūlymus Mokyklos direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis, ir kt.) mokiniams teikimo, mokinių pavėžėjimo į Mokyklą ir iš jos;

37.8. atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį įvertinimą ir teikia pasiūlymus mokyklos direktoriui dėl specialiojo ugdymo programų skyrimo šiems vaikams Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

37.9. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;

37.10. bendradarbiauja su Mokyklos savivaldos (Mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių seniūnų taryba), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais.

37.11. pritaria individualizuotoms programoms.

 

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

38. Mokyklos bendruomenės nariai gali dalyvauti švietimo valdyme, burtis į įvairių grupių (mokinių, mokytojų, tėvų) interesų asociacijas, organizacijas, sąjungas, vykdančias jų narių nustatytas švietimo, kultūros funkcijas, numatytas jų veiklos įstatuose.

39. Mokyklos taryba (toliau Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, svarsto mokyklos veiklos ir finansavimo klausimus, daro įtaką vadovo priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę mokyklos valdymo priežiūrą.

40. Taryba sudaroma iš Mokykloje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių. Tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato Mokyklos direktorius.

41. Į Tarybą lygiomis dalimis (po 3 asmenis) tėvai (globėjai, rūpintojai) deleguojami visuotinio tėvų susirinimiko metu slaptu balsavimu, mokytojus deleguoja mokytojų taryba,

9

 mokinius – mokinių taryba. Išvykus tarybos nariui, į jo vietą, nepažeidžiant narių proporcijų, renkamas kitas atstovas.

42. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

43. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

44. Taryba:

44.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

44.2. pritaria Mokyklos strateginam planui, metinei Mokyklos veiklos programai, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos direktoriaus teikiamiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams;

44.3. teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

44.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

44.5. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;

44.6. teikia siūlymus Trakų rajono savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

44.7. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;

44.8. teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

44.9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.

45. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

46. Mokyklos taryba už savo veiklą atsiskaito Mokyklos bendruomenei vieną kartą per metus.

47. Mokytojų taryba yra nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, bibliotekininkas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

48. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.

49. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius prasidedant ir baigiantis mokslo metams, baigiantis ugdymo plane numatytam ugdymo laikotarpiui. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

50. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais.

51. Mokykloje nuolat veikia Mokyklos mokinių taryba (toliau – Mokinių taryba). Jos narių skaičių ir veiklos kadencijos trukmę nustato mokyklos direktorius. Mokinių tarybos nariai yra klasių seniūnai. Mokinių tarybai vadovauja narių išrinktas vadovas.

52. Mokinių taryba:

52.1. inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;

52.2. teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą;

52.3. dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;

52.4. susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo;

52.5. deleguoja narius į Mokyklos tarybą;

53. Mokinių tarybos veiklą koordinuoja mokyklos direktoriaus paskirtas mokytojas.

54. Klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime renkamas Klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas, kuris:

54.1. aptaria su klasės vadovu mokinių lankomumo, elgesio, pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus;

54.2. padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti projektus;

54.3. teikia siūlymus Mokyklos tarybai ir direktoriui.

55. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais mokyklos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pasitarimus.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

56. Darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2009, Nr.IX-926)  ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA  FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

59. Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Trakų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

60. Mokyklos lėšos:

60.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

60.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

60.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

60.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

61. Lėšos ir turtas valdomas teisės aktų nustatyta tvarka, naudojamas racionaliai, siekiant užtikrinti Mokyklos bendruomenės interesų tenkinimą ir maksimalią naudą.

62. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

63. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka ir Finansinės veiklos kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis mokyklos direktoriaus įsakymu.

64. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Trakų rajono savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus pasitelkdama išorės vertintojus.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

65. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Trakų rajono savivaldybės taryba.

66. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Trakų rajono savivaldybės taryba, mokyklos direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva.

67. Mokykla registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.

68. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

69. Mokykla turi interneto svetainę www.sentrakumok.lt, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.

70. Pranešimai, kuriuos pagal šiuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia paskelbti viešai, skelbiami Mokyklos interneto svetainėje, prireikus teisės aktų nustatyta tvarka Mokyklos savininko teises įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje.

 

_________________________

PRITARTA

Mokyklos tarybos 2013 m. sausio 7 d.

posėdžio protokolo Nr. 1 nutarimu