Tvarkos

MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

MOKYKLOS 2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO TRAKŲ R. SENŲJŲ TRAKŲ ANDŽEJAUS STELMACHOVSKIO PAGRINDINĖJĖ MOKYKLOJE POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO 2017

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLES 2018

ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ

DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO PILDYMO TVARKOS APRAŠAS 2017

DARBUOTOJŲ BENDRAVIMO IR ETIKOS TAISYKLĖS 2018

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI 2016

FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS 2017

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA 2017

KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NUSTATYMO IR NAUDOJIMO BEI KONFIDENCIALUMO LAIKYMOSI TVARKOS APRAŠAS 2018

LANKOMUMO TVARKA 2019

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS IR JOS VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ TVARKOS APRAŠAS 2017

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS_2018

MOBILIŲJŲ TELEFONŲ NAUDOJIMO MOKYKLOJE TVARKA 2018

MOKYKLINIO MIKROAUTOBUSO “FORD TRANZIT” NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2018

MOKYKLOS MOKINIŲ PRIĖMIMO IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2021

MOKYKLOS REKOMENDACIJOS DĖL VEIKSMŲ SUSIDŪRUS SU KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKA 2017

MOKINIŲ PAVEŽĖJIMO Į MOKYKLĄ ORGANIZAVIMO TVARKA 2018

MOKYTOJŲ PAVADAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2016

NAUDOJIMOSI SPORTO AIKŠTYNU TAISYKLĖS 2021

VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO APRAŠAS 2016

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 2018

VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 2019

PRAŠYMAS VYKTI Į EKSKURSIJĄ

MOKINIŲ VEŽIMO TVARKOS APRAŠAS

SAUGAUS ELGESIO AUTOBUSE TAISYKLĖS

MOKYKLINIO AUTOBUSO MERCEDES NAUDOJIMO NUOMOS APRAŠAS

PRAŠYMAS DIRBTI NUOTOLINIU BŪDU