Priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas elektroniniu būdu

 

Informuojame, kad prašymus į Trakų rajono švietimo įstaigas jau galima teikti per Centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas internetinę svetainę https://mokykla.trakai.lt

 

Vaikai į švietimo įstaigas Trakų rajono savivaldybėje priimami eilės tvarka pagal tėvų (globėjų) pateiktus prašymus vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. S1E-61 „Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimas į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas“.

Priėmimo tvarkos aprašas, prašymo formos skelbiamos:

 • Centralizuoto priėmimo į Trakų rajono švietimo įstaigas internetinėje svetainėje https://mokykla.trakai.lt
 • Savivaldybės interneto svetainėje ir trakai.lt
 • Švietimo įstaigų internetinėse svetainėse.

 

Teikiant prašymus per internetinę svetainę https://mokykla.trakai.lt yra reikalingas prisijungimas per Elektroninių valdžios vartų (t. y. reikalingas mobilus parašas, elektroninė bankininkystė, Registrų centro sertifikuota USB laikmena ir kt.). Atkreipiame dėmesį, kad prašymai užregistruojami tik tuomet, kuomet yra pateikiami visi reikalingi dokumentai. Prašymo būseną tėvai ir globėjai gali sekti prisijungę prie internetinės svetainės paskyros „Tėvams“. Apie su prašymu susijusius įvykius, tėvai bus informuojami pagal pasirinktą informavimo būdą.

Jeigu tėvai neturi galimybių užsiregistruoti elektroniniu būdu, prašymus lankyti Trakų rajono švietimo įstaigas gali teikti ir fiziškai, pasirinktoje švietimo įstaigoje.

Pagrindinis prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

 • prašymai į ikimokyklinio ugdymo programas registruojami nuolat;
 • sausio 15 d. 9:00 val. – vasario 15 d. prašymų teikimas per el. sistemą trakai.lt;
 • vasario 19 d. – kovo 1 d. analizuojami, derinami tėvų prašymuose pateikti duomenys;
 • kovo 1–10 d. nustatomas švietimo įstaigų grupių skaičius ir tipai;
 • kovo 1–10 d. tėvai gali tikslinti prašymuose pateiktus duomenis;
 • kovo 12–31 d. vaikai priskiriami į naujas grupes;
 • eilių skaičiavimai vyks iki 2024 m. balandžio 1 dienos.

 

Papildomas prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

 • prašymai į ikimokyklinio ugdymo programas registruojami nuolat;
 • rugpjūčio 15–31 d. vykdomas priėmimas į priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;
 • nuo rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 5 d. vykdomas priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo (Trakų meno ir Rūdiškių muzikos) mokyklas.

 

Po nurodytų terminų prašymų priėmimas į laisvas vietas klasėse per mokslo metus organizuojamas pavieniais atvejais.

 

Atsakingi asmenys:

Dorota Vaičiūnė

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Švietimo skyriaus specialistė

Tel. 8 528 55604

El. p. [email protected]

 

 

Prašymų pateikimas raštu

 

Teikiant prašymą pageidaujamos lankyti Švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojui (Švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už prašymų registravimą). Teikiant prašymą raštu būtina papildomai pateikti teikiančiojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Prie prašymo pridedami dokumentai arba jų patvirtintos kopijos (gali būti pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos):

 • Vaiko gimimo liudijimas;
 • Pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • Dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

 

Iškilus klausimams kreiptis į  Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos duomenų bazės tvarkytoją:

 

Božena Lavrukevič

 

Tel. (8-528) 66 561

el.p. [email protected]

 

 

 

Mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas

Pašymas priimti į mokyklą

PRAŠYMAS DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS

PRAŠYMAS DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS GRUPES

DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

Sutikimas tvarkyti duomenis


Ikimokyklinės ugdymo grupės sutartis

Priešmokyklinės ugdymo grupės sutartis

Pradinio, pagrindinio ugdymo sutartis