Komisijos ir darbo grupės

MOKYKLOS DARBO GRUPĖS IR KOMISIJOS

2022-2023 M.M.

Nr. Darbo grupės, komisijos Pirmininkai, nariai
1. Geros higienos praktikos vidaus audito grupė Božena Lavrukevič (pirmininkė),

Elvyra Lavrukaitienė, Lilija Kieras, Jolanta Garbotovič.

2. Mokyklos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė Irena Orlova (pirmininkė),

Renata Šuscickaja, Violeta Naumovič,

Agnieška Naimavičienė.

3. Pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo darbo grupė Elvyra Lavrukaitienė (pirmininkė),  Romuald Gžybovski, Renata Matickienė,  Renata Šuscickaja, Violeta Naumovič, Iryna Berkovska.
4. Vaiko gerovės komisija Renata Matickienė (pirmininkė), Lilija Kieras, Renata Šuscickaja,  Eleonora Pavlovska, Agnieška Naimavičienė, Irena Orlova, Diana Tomaševič.
5. Dokumentų ekspertų komisija (DEK) Irena Orlova (pirmininkė), Božena Lavrukevič,

Marek Pavlovski.

6. Mokyklos veiklos plano rengimo darbo grupė Elvyra Lavrukaitienė (pirmininkė), Violeta Naumovič, Renata Šuscickaja, Božena Lavrukevič, Galina Grinevič, Marek Pavlovski, Lilija Kieras, Renata Matickienė.
7. Mokyklos ugdymo plano rengimo darbo grupė Elvyra Lavrukaitienė (pirmininkė), Daiva Daukševičienė, Agnieška Naimavičienė, Violeta Naumovič, Renata Šuscickaja, Irena Orlova, Lilija Kieras, Magdalena Klepka, Marek Pavlovski
8. Maisto išdavimo kontrolės grupė Violeta Naumovič (pirmininkė), Irena Orlova, Agnieška Elžbieta Naimavičienė.
9. Mokytojų atestacijos komisija Romuald Gžybovski (pirmininkas),

Lilija Kieras, Irena Orlova, Daiva Daukševičienė, Galina Grinevič.

10. Materialinių vertybių nurašymo komisija Daiva Daukševičienė (pirmininkė),

Galina Grinevič, Lilija Kieras.

11. Materialinių vertybių užpajamavimo komisija Renata Šuscickaja (pirmininkė),  Magdalena Klepka, Violeta Naumovič.
12. Mokyklos darbo taryba Irena Orlova (pirmininkė), Renata Matickienė, Renata Šuscickaja.
13. Korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupė Agnieška Elžbieta Naimavičienė (pirmininkė), Magdalena Klepka, Vida Kasperavičiūtė.
14. Mokyklos darbuotojų bendravimo ir etikos normų vykdymo priežiūros komisija. Elvyra Lavrukaitienė (komisijos pirmininkė)

Violeta Naumovič,Diana Tomaševič.

15. Mokyklos 2021-2023 m. sveikatos stiprinimo programos rengimo ir įsivertinimo  darbo grupė. Božne Lavrukevič (pirmininkė),

Marek Pavlovski, Galina Grinevič,

Elvyra Lavrukaitienė.

16. Psichologinio smurto ir mobingo darbe prevencijos atsakingas asmuo. Elvyra Lavrukaitienė
17. Ugdymo turinio atnaujinimo darbo grupė. Romuald Gžybovski (pirmininkas);

Elvyra Lavrukaitienė, Renata Matickienė

Galina Grinevič, Violeta Naumovič, Irena Orlova, Renata Šuscickaja, Lilija Kieras.