TRAKŲ R. SENŲJŲ TRAKŲ ANDŽEJAUS STELMACHOVKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

SUSITARIMAI DĖL MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO

PAŽYMIŲ PER TRIMESTRĄ SKAIČIUS:

 

1 savaitinė pamoka – 3 pažymiai;

2 savaitinės pamokos – 4 pažymiai;

3 savaitinės pamokos – 6 pažymiai;

4 savaitinės pamokos – 8 pažymiai;

5 savaitinės pamokos – 10 pažymių.

Atitinkamas įskaitų skaičius. Pažymių gali būti ir daugiau.

 

 

TRIMESTRO / METŲ PAŽYMIO VEDIMAS:

 

  • Trimestro pažymys vedamas iš to trimestro pažymių aritmetinio vidurkio (6,5 – 7; 6,4 – 6);
  • Metinis pažymys išvedamas iš I, II, III trimestrų įvertinimų aritmetinio vidurkio;
  • Mokiniui, neatestuotam I, II ar III trimestrą, negali būti vedamas teigiamas metinis įvertinimas. Tik atsiskaičius už neatestuotą trimestrą vedamas metinis įvertinimas. Mokinys, neatestuotas bent viename trimestre, atsiskaito už tam trimestrui dalyko ugdymo programoje numatytus mokymosi pasiekimus iki ugdymo proceso pabaigos. Konkrečią atsiskaitymo datą nustato dalyko mokytojas. Atsiskaitymas fiksuojamas dienyne po metinio įvertinimo.

 

MOKINIŲ, PRALEIDUSIŲ DAUG PAMOKŲ DĖL LIGOS AR KITOS SVARBIOS PRIEŽASTIES, SPRAGŲ LIKVIDAVIMO TVARKA, ATSISKAITYMAI:

 

Dalyko mokytojas su mokiniu aptaria praleistas temas, išsiaiškina, ką mokinys turi išmokti. Skiriamas laikas mokiniui pasiruošti, susitariama, kada atsiskaitys.

 

KONTROLINIŲ DARBŲ VERTINIMO NORMOS (PROCENTINĖ IŠRAIŠKA).

 

Apskaičiuojamas procentas. Surinkus 7,5 balo pažymys – 8; 7,4 balo – 7.

 

SPRENDIMAI DĖL KONTROLINIŲ DARBŲ, KAI TIK DALIS MOKINIŲ PADARO PAŽANGĄ:

 

Skirti pamokų (iš rezervinių) kartojimui. Perrašyti kontrolinį darbą. Parinkti vertinimo kriterijus, atitinkančius klasės lygį.

 

MOKINIAI TURI ATSISKAITYTI UŽ VISUS KONTROLINIUS DARBUS, TESTUS:

 

  • Mokinys, dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių nedalyvavęs kontroliniame darbe, turi atsiskaityti sutartu su mokytoju laiku;
  • Mokinys, be pateisinamos priežasties nedalyvavęs kontroliniame darbe, atsiskaito sekančią pamoką. Atsisakius atsiskaityti, rašomas neigiamas įvertinimas;
  • Dėl rimtų priežasčių mokinys gali nerašyti kontrolinio ar kito atsiskaitomojo darbo, prieš pamoką pranešęs mokytojui ir susitaręs dėl atsiskaitymo datos ir laiko.

NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS