Taisyklės

 Mokinio teisės

1. Įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.

2. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso klausimus.

3. Puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą. papročius bei tradicijas.

4. Gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas elgesys.

5. Jeigu yra galimybė, rinktis norimą profilį,   pasirenkamuosius dalykus, popamokinės veiklos sritį.

6. Naudotis mokymo priemonėmis bei baze.

7. Ugdytis fiziniu bei moraliniu požiūriu sveikoje ir saugioje aplinkoje.

8. Dalyvauti mokyklos savivaldoje: būti išrinktam į  mokinių  tarybą,  teikti pasiūlymus dėl mokyklos veiklos gerinimo.

9. Esant reikalui ir galimybei gauti nemokamą maitinimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Mokykloje kurti tokią atmosferą, kurioje visi galėtų darniai gyventi , dirbti, mokytis.  

11. Ginti savo nuomonę, tačiau gerbti mokytoją .

12. Reikalauti, kad būtų ginamas ir būtų imtasi prevencinių priemonių prieš galimą smurtą, prievartą, įžeidimą, garbės, orumo, reputacijos pažeidimą.

13. Kiekvienas mokinys turi teisę į padėką ar paskatinimą.

                    Padėka reiškiama:

13.1. Už labai gerą mokymąsi (9,10 balų metiniai įvertinimai) ir pavyzdingą elgesį.

13.2. Už gerą mokymąsi (7,8,9.10 balų metiniai įvertinimai) ir pavyzdingą elgesį.

13.3. Už aktyvų dalyvavimą klases, mokyklos bendruomenės ir visuomenės gyvenime.

13.4.Padėka įforminama Direktoriaus įsakymu.

 

 Mokinių pareigos

1. Įgyti pagrindinį išsilavinimą stropiu mokymusi bei aktyviomis pastangomis.

2. Įvykdyti visus ugdymo plane ir kėlimo nuostatuose nurodytus reikalavimus.

3. Pagarbiai bendrauti su mokytojais, mokiniais ir kitais bendruomenės nariais.

4. Laikytis etiketo reikalavimų mokykloje, gatvėje ir kitose viešose vietose.

5. Nevėluoti į pamokas ir kitus renginius, be pateisinamos priežasties, į mokyklą ateiti švariai ir tvarkingai apsirengę;

6. Atsinešti reikalingas mokymo priemones ir pažymių knygelę;

7. Savavališkai nepasišalinti iš pamokų, jei dėl rimtų priežasčių reikia iš pamokų išeiti – kreiptis į klasės vadovą;

8. Pertraukų metų tvarkingai vaikščioti mokyklos koridoriumi, žaisti mokyklos kieme, nesistumdyti, nekelti peštynių, reaguoti į budinčiųjų pastabas;

9. Rūbinėje drabužius kabinti nurodytoje vietoje, nepalikti kišenėse pinigų, kitokių vertingų daiktų, dingus drabužiams nedelsiant kreiptis į budinčią rūbininkę ar į klasės vadovą;

10. Bibliotekoje elgtis mandagiai, netriukšmauti.

11. Diskotekose, kituose užklasiniuose renginiuose laikytis pedagogų nustatytos tvarkos, vykdyti pedagogų ir budinčiųjų reikalavimus.

12. Dalyvauti ugdymo bei saviugdos procesuose.

13. Vykdyti mokyklos vadovų bei savivaldos institucijų nutarimus.

14. Laikytis bendražmogiškos gyvensenos normų, įstatymų, mokyklos nuostatų, bei mokinių elgesio nuostatų.

15. Rodyti savitvardos bei intelektualinio uolumo pastangas.

16. Ugdyti savo atlaidumą ir artimo meilę, teisingumą ir užuojautą silpnesniam ar kenčiančiam.

17. Dalyvauti bendruose mokyklos renginiuose.

18. Palaikyti švarą ir tvarką savo klasėje ir visoje mokykloje.

19. Pamokose nesinaudoti trukdančiais mokymosi procesui daiktais:  mobiliaisiais telefonais,  ausinukais, kortomis, žurnalais ir laikraščiais, nevartoti jokių maisto produktų.

20. Valgyti tik valgykloje. Klasėje valgyti tik ypatingomis progomis su auklėtojo leidimu.

21. Tausoti ir saugoti mokyklos turtą: inventorių,  patalpas, baldus, vadovėlius ir knygas. Sugadinus ar sunaikinus turtą,  atlyginti padarytą žalą, pagal mokyklos nustatytą tvarką.

22. Nevartoti ir neplatinti narkotikų bei alkoholio, nerūkyti.

23. Gerbti savo mokyklą,  simbolius, gerbti gerą šios institucijos įvaizdį,  viešai jos nežeminti. Informaciją apie mokyklą teikia turintis įgaliojimus mokyklos mokinių tarybos narys.

24. Gerbti savo Valstybės istoriją, simbolius, vadovus ir visokeriopai formuoti gerą Lietuvos įvaizdį.

 

 

MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ

 

1. Mokiniai naudojasi visomis mokinio teisėmis, tačiau  privalo vykdyti  ir savo pareigas.

4. Mokiniams, pažeidusiems mokyklos mokinio elgesio nuostatus, taikomos šios poveikio priemonės:

4.1. Mokytojo ar auklėtojo įspėjimas žodžiu.

4.2. Auklėtojo pokalbis su nusižengusiu taisyklėms mokiniu.

4.3. Nusižengusio mokinio pasiaiškinimas raštu.

4.4. Elgesio vertinimo komisijos išvada.

4.5. Direktoriaus įspėjimas.

4.6. Mokiniui gavus 3 Direktoriaus įspėjimus, elgesio vertinimo komisija svarsto mokinio šalinimo iš mokyklos galimybę ir teikia išvadą Direktoriui.

6. Mokiniams, atsisakiusiems laikytis mokyklos programų, nuostatų, darbo tvarkos bei mokinių elgesio nuostatų turint 3 Direktoriaus įspėjimus pasiūloma mokytis kitoje mokykloje.

 

Mokinių elgesio vertinimas

1. Mokinių elgesį vertina auklėtojas ir kiti mokytojai.

2. Elgesio svarstyme privalo dalyvauti mokinys, jo tėvai, auklėtojas, gali dalyvauti nusižengimų liudininkai ir kiti suinteresuoti asmenys.

3. Mokinių elgesio vertinimo kriterijai:

4. Mokinių elgesys vertinamas pavyzdingai, kai :

4.1. Mokinys neturi jokių pastabų.

4.2. Nėra be pateisinamos priežasties praleidęs nė vienos pamokos.

4.3. Pavyzdingai budi, padeda klasės auklėtojui organizuoti kasdieninį klasės bendruomenės gyvenimą.

4.4. Laikosi mokyklos mokinių elgesio taisyklių.

5. Mokinio elgesys vertinamas gerai, kai:

5.1. Mokiniui pareikšta nors 1 klasės auklėtojo, mokytojo ar  kito pedagoginio darbuotojo pastaba raštu klasės pastabų sąsiuvinyje.

5.2. Be pateisinamos priežasties nėra praleidęs nė vienos  pamokos.

5.3. Gerai elgiasi, tvarkingai budi, stengiasi mokytis.

5.4. Teigiamai reaguoja į mokytojo ar auklėtojų pastabas.

5.5. Laikosi mokyklos  mokinių elgesio taisyklių.

6. Mokinio elgesys vertinamas patenkinamai, kai:

6.1. Be pateisinamos priežasties per trimestrą nėra praleidęs nė vienos pamokos ir nevėluoja.

6.2. Dažnai gauna mokytojų ir auklėtojo pastabas žodžiu ar raštu, kurios užrašytos klasės pastabų sąsiuvinyje.

6.3. Prastai budi.

6.4. Nepakankamai stengiasi mokytis.

6.5. Pažeidžia mokinio elgesio taisykles.

7. Mokinio elgesys vertinamas nepatenkinamai, kai:

7.1. Mokinys yra gavęs 2 direktoriaus įspėjimus arba vieną direktoriaus papeikimą.

7.2. Be pateisinamos priežasties yra praleidęs daugiau nei 15 pamokų per trimestrą.

7.3. Nuolatos ir sistemingai vėluoja be pateisinamos priežasties į pamokas.

7.4. Mokinis dažnai gauna mokytojų ir auklėtojo pastabas, į jas nereaguoja.

7.5. Nepakankamai stengiasi mokytis.

7.6. Nesilaiko mokinių elgesio taisyklių.

8. Tėvai gali pateisinti 3 praleistas dėl ligos dienas iš eilės, tiek kartų,  kiek vaikas negaluoja per trimestrą. Praleidus 50 proc. + 1 dalyko pamoką be pateisinamos priežasties laikoma dalyko įskaita.

6. Mokyklos vykdomuose projektuose ir  ekskursijose užsienyje gali dalyvauti tik pavyzdingo ir gero elgesio mokiniai.  Mokyklos vykdomuose projektuose ir  ekskursijose Lietuvoje gali dalyvauti visi mokiniai, tačiau patenkinamo ir nepatenkinamo elgesio mokinius privalo lydėti vienas iš tėvų (globėjų).

7.  Trys  pavėlavimai be pateisinamos priežasties laikomi 1 praleista pamoka.