Prie pabaigos artėja dar vieneri kalendoriniai metai. Greitai atversime pirmąjį 2020 metų puslapį ir vėl pradėsime naujų darbų ir veiklų maratoną.

Šiandien galime pasidžiaugti, kad sėkmingai vyksta 2017-2021 m. strateginio plano veiklos, patvirtinti ir įgyvendinami 2019-2020 m. m. ugdymo ir veiklos planai. Planuojant ir įgyvendinant užsibrėžtus tikslus kryptingai siekiama vadovautis prioritetais: kokybiško ugdymo siekis, ugdomosios veiklos diferencijavimas atsižvelgiant į mokymosi stilių ir tempą, mokinių motyvacijos stiprinimas, mokyklos bendruomenės narių pozityvus ir atsakingas bendravimas ir bendradarbiavimas, materialinių išteklių efektyvus panaudojimas. Suderinti dalykų mokytojų parengti ilgalaikiai planai, neformaliojo ugdymo programos, klasių auklėtojų veiklos planai. Per 2019 metus vykdyta elektroninio dienyno pildymo priežiūra: stebėtas dienyno įrašų pildymo nuoseklumas, kontrolinių, savarankiškų darbų išankstinis žymėjimas, klasės auklėtojų veiklų, socialinės-pilietinės veiklos pildymas, individuali mokinių pažanga ir lankomumas. Stebėtos mokomųjų dalykų pamokos (matematikos, chemijos, lenkų kalbos ir literatūros, lietuvių kalbos ir literatūros, chemijos, kūno kultūros, anglų k., technologijų geografijos ir kt.). Pamokų stebėjimo tikslai buvo siejami su pamokoje iškeltų uždavinių įgyvendinimu, mokymo ir mokymosi metodų panaudojimo tikslingumu, mokinių savarankiškumo, mokymosi motyvacijos skatinimu, mokinių pasiekimų pažangos vertinimu. Stebėtos pamokos aptartos su mokytojais, pateikti siūlymai pamokos tobulinimui.

          2019 m. mūsų mokyklos bendruomenė tęsė OLWEUS smurto ir patyčių prevencijos programos įgyvendinimą pagal vieną pagrindinių mokyklos veiklos prioritetų – tai saugios, tolerancija ir pagarba grindžiamos aplinkos kūrimas. Mokykloje vyko darbuotojų mokymai. Bendruomenė mokėsi praktiškai atpažinti patyčias, tinkamai į jas reaguoti. Šių metų lapkričio 18-29 d. buvo vykdoma Olweus mokinių apklausa, kurioje dalyvavo 3-10 klasių mokiniai. Per šias dvi savaites mokiniai elektroninėje erdvėje užpildė klausimynus. Apklausa atskleidė vykdomo prevencinio darbo įtaką ir svarbą. Tikėtina, kad ši veikla pagerino bendrąjį mokyklos mikroklimatą bei bendruomenės narių santykius. 2019 metai pasižymėjo svarbių ir reikšmingų darbų, kurie davė apčiuopiamų rezultatų visai mokyklos bendruomenei, gausa. Metinių darbų startas buvo pradėtas prasminga kasmetine Sausio 13-osios dienos akcija „Atmintis gyva, nes liudija”. Nuo šio kertinio akmens ir įsisuko visas mokyklos veiklų kaleidoskopas, kuris sužiro įvairiomis spalvomis. 2019 m. mokykloje vyko tradiciniai renginiai: Senelių šventė, mokyklos Globėjo diena, Vasario 16-oji, Užgavėnės, Kovo 11-oji, Velykų rekolekcijos, mokslo metų pabaigos šventė, skirta 1-4 ir 5-10 kl. mokiniams, Paskutinio skambučio šventė, priešmokyklinės grupės ugdytinių išleistuvės, Rugsėjo 1-oji, Mokytojo diena, Lenkijos Nepriklausomybės diena, Šiaurės šalių literatūros savaitė, priešmokyklinės grupės ugdytinių ir 1-4 kl. mokinių rudens šventė „Sudie, Rudenėli!”, Kalėdinė vakaronė, Naujametinis karnavalas, šeimų sporto šventė.

          Besibaigiantys metai buvo ypač sėkmingi poetinio žodžio mylėtojams, kurie svariais rajoniniais laimėjimais papildė mūsų mokyklos pasiekimų kraitį. Aktyviai buvo dalyvauta mokomųjų dalykų olimpiadose, konkursuose, varžybose. Didžiuojamės savo laimėtojais: 7-10 kl. mokiniais visų tipų rajono tinklinio BLM varžybose užėmusiais I vietą mokytojas Andrius Kaveckas﴿, rajoniniame skaitovų konkurse „Pavasaris poezijoje“ dalyvavusia Magdalena Abucevič ir užėmusia III vietą mokytoja Elvyra Lavrukaitienė﴿, Paulina Naumovič, užėmusia I vietą mokytoja Lucija Kašėtienė﴿, Beata Baranovska, užėmusia III vietą mokytoja Violeta Naumovič﴿, Gabriela Vansovič, gavusia Padėkos raštą mokytoja Elvyra Lavrukaitienė﴿, Gabriela Klebeko, gavusia Padėkos raštą mokytoja Lucija Kašėtienė﴿; rajoniniame konkurse „Lenkų diktantas” dalyvavusia Amelija Naumovič ir užėmusia I vietą, Jurgita Butkevičiūte, užėmusia II vietą, Justyna Baranovska, užėmusia III vietą mokytoja Irena Orlova﴿; rajoniniame konkurse „Būk pasveikinta, gimtoji kalba” dalyvavusia Paulina Naumovič ir užėmusia I vietą mokytoja Lucija Kašėtienė﴿, Dominika Tomaševič, užėmusia II vietą mokytoja Violeta Naumovič﴿; rajoniniame 3-4 klasių skaitovų konkurse dalyvavusia Gabriela Klebeko ir užėmusia III vietą mokytoja Daiva Daukševičienė﴿; rajoniniame Barbaros Sidorovič meninio skaitymo konkurse dalyvavusia Ana Baranovska ir užėmusia I vietą, Kornelija Pilecka, užėmusia II vietą mokytoja Irena Orlova﴿; rajoniniame meninio skaitymo konkurse „Eilių ir pasakų šaly” dalyvavusia Ana Baranovska ir užėmusia II vietą mokytoja Renata Matickienė﴿, Karolina Pavliukevič, užėmusia II vietą, Emilija Baranovska, užėmusia III vietą mokytoja Daiva Daukševičienė﴿; rajoniniame dailyraščio konkurse „Auksinė plunksnelė” dalyvavusia Paulina Rimkaite ir užėmusia I vietą, Oskaru Rynkevič, gavusiu Padėkos raštą mokytoja Elvyra Lavrukaitienė﴿, Gabriela Klebeko, gavusia Padėkos raštą mokytoja Lucija Kašėtienė﴿Karina Stankevič, gavusia Padėkos raštą mokytoja Violeta Naumovič﴿; tarptautinėse lengvosios atletikos varžybose dalyvavusiais Alanu Gudalevič, Klaudija Laurukaityte, Justyna Baranovska, Tomu Dapkevičiumi ir užėmusiais I vietą mokytojas Andrius Kaveckas﴿; rajoninėje mini lenkų kalbos olimpiadoje dalyvavusia Justyna Baranovska ir užėmusia III vietą mokytoja Irena Orlova﴿; rajoniniame meninio skaitymo konkurse „Kresy 2019” dalyvavusia Amelija Naumovič ir užėmusia III vietą mokytoja Irena Orlova﴿; rajoniniame lenkų patriotinės poezijos konkurse „Wszystko, co polske stanowi” dalyvavusia Paulina Naumovič ir užėmusia I vietą, Rafalu Naumovič, užėmusiu III vietą mokytoja Lucija Kašėtienė﴿, Emiliu Fominovu, gavusiu Padėkos raštą mokytoja Violeta Naumovič﴿, Gabriela Klebeko, gavusia Padėkos raštą mokytoja Lucija Kašėtienė﴿; rajoninėje viktorinoje ,,Proto mūšis – sidabrinis protas“ dalyvavusiais Karolina Prokopjeva, Norvydu Lavrukaičiu, Justyna Baranovska, Klaudija Laurukaityte, Valdemaru Jankausku ir užėmusiais I vietą mokytoja Lilija Kieras﴿; Donatu Novickiu, dalyvavusiu tarptautiniame stalo teniso turnyre ir užėmusiu II vietą, Romualdu Milevskiu, užėmusiu III vietą mokytojas Romuald Gžybovski﴿

          Puikūs buvo metai ne vien pasiekimais, bet ir prasminga projektine veikla. Mūsų mokyklos kolektyvas nuolat ieško galimybių dalyvauti reikšmingoje, įdomioje mokiniams ir naudingoje visai bendruomenei veikloje. Gautas finansavimas socializacijos programos projektui – dieninės vasaros poilsio stovyklos „Vabaliukai“ įgyvendinimui, dalyvauta ES remiamuose projektuose „Pienas vaikams“, „Vaisiai vaikams“, buvo vykdoma projektinė – tiriamoji veikla TVDG. 5-10 klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje vasaros stovykloje, finansuojamoje draugijos „Wspólnota Polska“ (Lenkija, Lomžos skyrius), žurnalistikos kursuose Krokuvoje. Vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo 3 savaičių sportinėje – edukacinėje stovykloje „Parafiada“  Lenkijoje. Mokykla vykdė Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros projektą „Atverk vartus”. Jau penktus metus mūsų bendradarbiavimo partneriai yra Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos bendruomenė. I projekto etapas vyko birželio 11-12 d. Virbalyje, II projekto etapas – spalio 3 d. Senuosiuose Trakuose. Projekto baigtį vainikavo išleista knygelė, kurioje rado įprasminimą visos vykdytos edukacinės veiklos. Mūsų mokyklos pradinių klasių mokiniai kartu su Visagino „Gerosios vilties” ir Kauno VDU „Atžalyno” progimnazijų bendruomenėmis partnerio teise dalyvavo Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros projekto „Atverk širdelę šventei” ir „Iš močiutės skrynios” veiklose. Esame gavę finansavimą projekto „Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos istorija – knygelės leidyba“ vykdymui. 2019 metais buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija. Vyresniųjų klasių mokiniai kartu su Grigiškių gimnazijos mokiniais dalyvavo projekto „1830 ir 1863 metų sukilimų pėdsakais” veiklose. Sukilėlių pėdsakų buvo ieškoma Kaune ir Kauno rajone, Biržuose ir Biržų rajone. Šiais metais tęsėme gražų bendradarbiavimą su Lenkijos Dievo Gailestingumo parapijos kunigu Jaroslavu Dobženeckiu, kuris su paaugliais ir suaugusiais bendraminčiais prieš šv. Kalėdas buvo atvykę į mūsų mokyklą vykdydami paramos akciją „Ištiesk pagalbos ranką”. Trakų gimnazijoje vyko rajoninis projektas „Sveikatiados link”, kuriame aktyviai dalyvavo vyresniųjų klasių mokiniai.

          Įpusėjus rudeniui mūsų mokyklos pedagogai parašė 3 projektus, tikėdamiesi gauti finansavimą. Kadangi ruošiamės gražiai mokyklos globėjo Andžejaus Stelmachovskio vardo 10-mečio suteikimo mokyklai sukakčiai, tad reikia finansinių resursų scenos atnaujinimui, salės remontui. To tikslo vedina pradinio ugdymo vyr. mokytoja Elvyra Lavrukaitienė parašė 2 projektus: „Andžejaus Stelmachovskio vardo suteikimo mokyklai 10-mečio iškilmės” pagrindinis tikslas – iki 2020 m. balandžio mėn. vyksiančių iškilmių įrengti ir pritaikyti sceną kultūros renginiams ir koncertams organizuoti﴿, „Žalioji mokykla prie jūros” pagrindinis tikslas – lenkų kalbos tobulinimas, žinių apie Lenkijos istoriją, kultūrą, tradicijas ir papročius gilinimas; sveikatos stiprinimas, aktyvus laisvalaikio leidimas, ekologinis švietimas﴿. Lenkų kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Irena Orlova parašė projektą „Paroda, skirta profesoriaus Andžejaus Stelmachovskio gyvenimui ir darbams” pagrindinis tikslas – parodos, skirtos profesoriaus Andžejaus Stelmachovskio gyvenimui ir kūrybai, organizavimas﴿ Pradinio ugdymo vyr. mokytoja Elvyra Lavrukaitienė tapo projekto „Lietuvių įspūdžiai apie maršalą Juzefą Pilsudskį ir profesorių Andžejų Stelmachovskį“, skatinančio bendradarbiavimą, koordinatore. Pagrindinis projekto tikslas – Lenkijos ir Lietuvos kultūros paveldo pažinimas, patriotiškumo ugdymas, žinių apie prof. A. Stelmachovskį ir J. Pilsudskį gilinimas. Naudojant projektines Lenkijos ir Trakų savivaldybės fondo lėšas šalia mokyklos yra įrenginėjamas stadionas, kuriame aktyviai laisvalaikį galės leisti ne tik mūsų mokyklos mokiniai, bet ir kaimo bendruomenė.

          Siekiant plėtoti mokinių kultūrinius poreikius, daug edukacinių veiklų vyko už mokyklos ribų. 2019 m. organizuota turininga kultūrinė pažintinė veikla. Mokiniai buvo išvykę į Vilniaus senamiestį, į ekskursiją „Adomo Mickevičiaus Vilnius”, į Varšuvą dalyvauti LR Senato organizuotoje parodoje, skirtoje mokyklos globėjui prof. A. Stelmachovskiui, į filmų „Tarp pilkų debesų” ir „Žalgirio mūšis” peržiūrą, į Žaislų muziejų Vilniuje, į Žaslių kultūros centrą, į Lenkijos Respublikos ambasadą Vilniuje, į Turgelius. Organizuoti renginiai-pamokos Senųjų Trakų bibliotekoje: Tarptautinė vaikų knygos diena, knygutės gamyba, edukacinė veikla, skirta Vietovardžių metams; kūrybinė popietė vaikams „Dovanėlė mamai”; edukacinė veikla – lipdymas iš modelino, laiško istorija, advento vainiko pynimas. Mūsų mokykos mokiniai per metus pamatė 5 spektaklius: „Žonglieriaus pasakaitė“, „Kodėl išnyksta dinozaurai?“, „Stebuklingos burės”, „Melo Gibsono kolega”, „Raudonkepuraitė ir vilkas”. Rudenį mokiniai ir mokytojai dalyvavo Trakų žemės lenkų kultūros festivalyje „Skambėk, lenkų daina”, piligriminiame žygyje Senieji Trakai – Trakai. Mūsų mokyklos religinio ansamblio „Wesołe Nutki” „Linksmosios natos”﴿ solistai dalyvavo religinių dainų festivalyje „Ceciliada”.

          Bendradarbiaudami su Trakų krašto tradicinių amatų centru mūsų mokyklos mokiniai įsitraukė į projekto „Gyva pažintis su kultūrine edukacija“ veiklas. Ugdytiniai buvo skatinami naujomis, pačių sukurtomis formomis atskleisti tradicinius amatus, dalytis idėjomis ir sumanymais, ugdėsi kūrybiškumą, geriau susipažino su savo krašto etnografija. Mokiniai dalyvavo šiose edukacinėse programose: „Tradicinių juostų reikšmė lietuvių etninėje kultūroje”, muilo gamyba, verbų rišimas, margučių dažymas, sūrių gamyba ir degustacija, duonos istorija, meduolių kepimas. Pasinaudoję Kultūros pasu, įvairių klasių mokiniai vyko į zoologijos sodą Vilniuje, kur dalyvavo edukacinėje programoje „Aplink pasaulį per 90 min“, apvėlė muilą šlapiuoju būdu. Mokykloje buvo organizuoti šie prevenciniai renginiai, akcijos: Saugesnio interneto diena; Pasaulinės Žemės dienos minėjimas;  Tarptautinė vaikų gynimo diena;  Gedulo ir vilties dienos minėjimas priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupės ugdytiniams. Buvo vedamos integruotos ir atviros pamokos: 5-6 kl. „Stanislovo Moniuškos hitai”; netradicinė geografijos pamoka – išvyka į Varnikų botaninį zoologinį draustinį; netradicinė geografijos pamoka – išvyka dviračiais į Trakus, į Varnikų piliakalnį; atvira kūno kultūros pamoka „Lauko tinklinis” svečiams iš Ispanijos; atvira kūno kultūros pamoka „Tinklinis: naujos kartos apšilimo pratimai, skatinantys smegenų veiklą”, „Televizija, reklama ir aš”, skirta Pasaulinei televizijos dienai, „Pepės Ilgakojinės pasaulis”, netradicinės tikybos pamokos, pasaulio pažinimo pamoka „Skonis – saldus, kartus, rūgštus, sūrus”, netradicinės pamokos apie Astridą Lindgren, šeimos genealoginio medžio kūrimas. 7-9 klasių mokiniai buvo išvykę į tarptautinio teatro festivalio „Lenkų susitikimai Vilniaus scenose” spektaklį, vykusį Rūdiškių kultūros centre. Itin noriai įvairių klasių mokiniai dalyvavo rožinių, kalėdinių prakartėlių konkurse, kurį paskelbė tikybos mokytoja. Į šias veiklas buvo įtraukti visi šeimos nariai: mamos, tėčiai, senelės, seneliai, broliai, seserys ir kt. giminaičiai. Neakivaizdiniai susitikimai mokyklos bibliotekoje su Marija Konopnicka, Janu Bžechva ir kt. lenkų rašytojais bei poetais priešmokyklinės ugdymo grupės vaikams paliko daug neišdildomų įspūdžių. Tokiu būdu patys mažiausieji pratinami pamilti poetinį žodį, pasakas, įvairias linksmas istorijas, nutikusias jų bendraamžiams ir vyresniems vaikams.

          2019 metais mūsų mokyklos mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiose rajoninėse, nacionalinėse ir tarptautinėse veiklose: rajoniniame priešmokyklinės grupės ugdytinių konkurse „Mažieji talentai“ Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelyje-darželyje, rajoninėje Pirmokų šventėje, tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2019“, Trakų r. ikimokyklinių įstaigų Mažųjų skaitovų konkurse „Po gimtinės stogu“, Kovo 11-osios renginyje Trakų neįgaliųjų užimtumo centre, rajoniniame Barbaros Sidorovič poezijos konkurse, rajoniniame lenkų kalbos konkurse „Ortografka“, rajoninėje 9-10 kl. mokinių lenkų kalbos mini olimpiadoje, biologijos olimpiadoje, chemijos olimpiadoje, geografijos olimpiadoje „Mano gaublys”, geografijos konkurse „Olympis 2019”, nacionaliniame loginio mąstymo ir problemų sprendimo konkurse, nacionalinėje 5-6 kl. mokinių viktorinoje,  tarptautiniame matematikos ir gamtos mokslų tyrime TIMSS, „Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2019”﴿; nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės iniciatyva buvo organizuota paskaita apie dantukus, skirta priešmokyklinės ugdymo grupės vaikams, lytiškumo paskaita, skirta vyresniųjų klasių mokiniams. Pirmosios pagalbos mokymo praktinis užsiėmimas, netradicinė žmogaus saugos pamoka Vilniaus apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje, saugaus eismo pamokėlė, sveikas maistas – sveikas kūnas – tai veiklos, kurių metu įvairaus amžiaus mokiniams buvo suteiktos kasdieninėse gyvenimo situacijose reikalingos žinios.

          Siekdami ugdymo (si) kokybės mokytojai nuolatos tobulino savo kompetencijas dalyvaudami, rengdami ir skaitydami pranešimus respublikinėse konferencijose „Ar mediatoriai visada tinkamai medijuoja?”, „Judesių atletiškumas”, „Eurofitas: ar jis pagerins vaikų atletizmą?”﴿ Itin aktyvus respublikinių konferencijų dalyvis buvo fizinio ugdymo mokytojas ekspertas Andrius Kaveckas, kuris surengė dar ir autorinį seminarą Estijoje „Sportininkų rengimo tematika”. Mokytojai nuolat tobulino savo dalykines ir metodines kompetencijas dalyvaudami kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, mokymuose. Grįžę iš jų pedagogai noriai skleidė savo gerąją patirtį, dalinosi turimais įgūdžiais, metodinėmis naujovėmis, originaliomis parsivežtomis kūrybinėmis idėjomis. 2019 metais didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių indėliui kuriant aplinką: įgyvendintos mokinių idėjos ir projektai, eksponuojami jų kūrybiniai darbai, rengiamos mokinių darbų parodos. Funkcionali, dinamiška, praturtinta ugdymo (si) aplinka skatino kūrybiškumą. Buvo siekiama užtikrinti, kad ugdymosi aplinka mokykloje būtų dinamiška, atvira ir funkcionali: patogesnės ugdymo(si) erdvės, sudarytos sąlygos mokyklos patalpų naudojimo įvairovei, lauko ir kitų mokyklos teritorijos vietų pritaikymui ugdymui. Pagal finansines galimybes buvo turtinama ugdymą stimuliuojanti aplinka. Bendrojo naudojimo patalpos atsižvelgiant į mokyklos finansines galimybes buvo pertvarkomos, atnaujinamos. Įgyvendinant numatytas priemones šiam tikslui pasiekti buvo gražinama vidinė ir išorinė mokyklos aplinka.

          Dėkoju visai mokyklos bendruomenei už nuveiktus gražius darbus. Linkiu visiems įdomių atradimų ir prasmės paieškų ateities kelyje. Tęskime reikšmingus darbus su dar didesniu užsidegimu, kūrybiškumu ir kantrybe. Tegul niekada nepritrūksta naujų idėjų, noro mokyti ir mokytis.

DAIVA DAUKŠEVIČIENĖ,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja