Nepastebimai prabėgo 3 nuotolinio mokymo ir mokymosi savaitės, kurios nebuvo labai lengvos mokiniams, mokytojams, tėvams. Nuotolinis mokymas sėkmingai juda į priekį. Šiai dienai esame sukaupę naujų galimybių ir naujų žinių bagažą.

        Norime pasidžiaugti labai svarbiu dalyku, netrukus dar labiau palengvinsiančiu mūsų gyvenimą – tai Microsoft Office 365. Mokyklos direktorius Romuald Gžybovski pasirūpino, kad nuotoliniam mokymui naudotume šią platformą, kuri apima nuolatinius pokalbius darbo vietoje, vaizdo susitikimus, failų saugojimą ir daugybę funkcijų, tinkančių dalintis informacija ir bendradarbiauti nuotoliniu būdu su mokiniais, jų tėvais, mokytojais. Jau šiandien galime drąsiai pripažinti, kad itin svarbus dalykas, leidžiantis mums sėkmingai vykdyti nuotolinį mokymą – tai aukštas mūsų mokyklos mokytojų informacinio raštingumo lygis, efektyvi mokyklos direktoriaus vadyba ir užduočių paskirstymas.

            Bendradarbiaujant administracijai, dalykų mokytojams ir klasių vadovams laiku suteikiama visa reikalinga pagalba mokiniams, jų tėvams, parengta padalomoji medžiaga specialiųjų poreikių mokiniams ir mokiniams, gyvenantiems atokiuose kaimuose, vadovėliai, atlikti visi kiti darbai, padedantys sėkmingai vykdyti nuotolinį mokymą. Balandžio 17 dieną gavome naujų planšetinių kompiuterių, kurie atiteks soc. remtiniems mokiniams, taip pat tiems mokiniams, kurių namuose yra keli mokyklinio amžiaus vaikai. Įsigijome dėklus ir apsaugines plėveles kompiuteriams. Su mokinių tėvais sudarytos planšetinių kompiuterių panaudos sutartys. Kiekvieną savaitę mokyklos vairuotojas išvežioja maisto davinius soc. remtiniems mokiniams, mokomąsias užduotis, reikalingus vadovėlius ar grožinės literatūros knygas.

          Jau gražia tradicija mūsų mokykloje tapo kiekvieną penktadienį rengti direkcinius pasitarimus. Šį penktadienį Zoom platformoje susitikome jau trečią kartą. Pasitarimų metu dalijamės savo patirtimi, aptariame kylančias problemas. Su mokytojais kartas nuo karto diskutuojame dėl optimalaus užduočių kiekio, nes pirmoji savaitė parodė, kad mokiniai jaučiasi  apkrauti – kiek žinome, ši problema keliama ir kitose rajono bei respublikos mokyklose. Pagrindinė šios problemos priežastis greičiausiai buvo ta, kad nuotolinis mokymas ir mokymasis – tai naujovė ir iššūkis tiek mokytojams, tiek mokiniams, todėl pirmomis dienomis buvo sudėtinga numatyti realias mokinių galimybes. Dabar galime pasidžiaugti, kad užduočių krūviai yra normalizuoti. Vieno direkcinio pasitarimo metu aptarėme labai svarbų dalyką – mokinių prisijungimų kontrolę. Susitarta, kad mokytojai dalykininkai po kiekvienos pamokos įrašo „n“ mokiniams, neprisijungusiems prie pamokos. Šiuos duomenis peržiūri klasių vadovai, kurie susisiekia su prie virtualių pamokų nesijungiančiais mokiniais ar jų tėvais ir išsiaiškina nesijungimo priežastis. Tai atima šiek tiek laiko, tačiau padeda išspręsti kartais kylančias technines problemas, kurių natūraliai atsiranda taikant naują mokymosi būdą, o mažiau atsakingiems mokiniams duodamas aiškus signalas, kad dalyvavimas nuotoliniame mokyme toks pat privalomas, kaip ir įprastų pamokų lankymas.

        Labai džiaugiamės, kad bendra direktoriaus ir klasės vadovų iniciatyva visose klasėse buvo pravesti tėvų susirinkimai. Jau trečią savaitę mokinių tėvams tenka didelė atsakomybė už bendrą rezultatą, nes jų vaikai, mūsų mokiniai, mokosi namuose, kur galioja tėvų ir vaikų taisyklės. Tėvai atsižvelgdami į keliamus ugdymo tikslus ir mokyklos reikalavimus priversti įvesti naujas ir veiksmingas taisykles arba priimti tokius susitarimus, kurie padėtų jų vaikams augti visomis prasmėmis nepaisant karantino sąlygojamų apribojimų. Nei vienas tėtis ar mama, dalyvavę susirinkimuose, nepasakė net menkiausios negatyvios pastabos mokytojų adresu. Tėvai mato ir supranta, kaip mokytojai kasdien stengiasi jų vaikų labui. Kiek įmanoma pedagogai ugdymą stengiasi grįsti pasitikėjimu. Kai to negalima padaryti, vadovaujamasi atitinkamais susitarimais ir taisyklėmis, kurios padeda pamatyti ar suprasti mokinių mokymosi procesą ir įvertinti pasiekimus.

            Su mokiniais, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, mūsų mokykloje dirba ir mokytojai, ir švietimo pagalbos specialistai. Tarp pedagogų ir specialistų yra priimti susitarimai, su kuriais mokiniais ir kokiu laiku dirba vienas ar kitas pagalbos specialistas nuotoliniu būdu. Pagalbos specialistai, bendradarbiaudami su mokytojais, ruošiasi ir veda individualias bei grupines specialiąsias pamokas ir pratybas, tvarko atitinkamą dokumentaciją. Individualias konsultacijas mokiniams teikia, taip pat padeda paruošti namų darbus ir visos dienos mokyklos grupėje 5 dienas per savaitę dirbančios mokytojos.

            Online yra sukurta virtuali biblioteka, kurioje nuolat vyksta prasminga ir įdomi veikla. Bibliotekininkė mokykloje dirba trečiadieniais, kitomis dienomis – virtualioje aplinkoje.               Vykdant nuotolinį mokymą veiklą vykdo ir neformaliojo ugdymo būreliai, kurių veiklos rezultatai atsispindi mūsų mokyklos tinklalapyje ir Facebooke. Prasmingai veikla organizuojama teatro būrelyje, kuris ir iki karantino buvo ypač mėgiamas pradinių klasių mokinukų. Puikus dailės ir technologijų mokytojos Boženos Lavrukevič nuotolinės būrelinės veiklos rezultatas – mokinių Velykinių atvirukų gamyba ir jų eksponavimas mokyklos Facebooke. Dar vis viliamės, kad šiais mokslo metais grįšime į mokyklinius suolus, todėl meninio ugdymo būrelį, kuriam vadovauja muzikos mokytoja Lilija Kieras, lankantys mokiniai mokosi naujų dainų tekstus, naujų šokių žingsnius. Tai, ką išmoksta, mielai pademonstruoja vieni kitiems ir būrelio vadovei. Vis dar galvojame apie mokyklos globėjo vardo suteikimo 10-mečio iškilmes. Gamtamokslinio būrelio „Jaunasis tyrėjas“ vadovė Elvyra Lavrukaitienė bendradarbiaudama su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Daiva Daukševičiene organizavo nuotraukų konkursą „Pavasaris fotoobjektyve“. Naujų kūrybinių sumanymų vedinos šios mokytojos jau pakvietė mokinius, mokytojus, jų tėvus, senelius dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse: kurti lenkų ir lietuvių kalba eilėraščius, esė, miniatiūras, vienos raidės istorijas ir kt. Žurnalistikos būrelyje „Kuriame mokyklos istoriją“ vyksta kūrybinis procesas. Jaunieji žurnalistai renka informaciją ir rašo straipsnius būsimam mokyklos laikraščio numeriui. O kur dar dalykiniai ir sporto būreliai! Pradinio ugdymo mokytoja Violeta Naumovič ir fizikos mokytojas Romuald Gybovski mokinių taip pat nepalieka nuobodžiauti.

             Žinoma, kiekvieną dieną tenka išspręsti vis naujų, nenumatytų klausimų, kuriuos kasdien aptariame dienos refleksijos susitikimuose su kolegomis, tačiau sunkiausias darbas jau atliktas ir nuotolinis mokymas vyksta sklandžiai.

 

DAIVA DAUKŠEVIČIENĖ,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja